Klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie

Master, høsten 2019

Operasjonssykepleie krever kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov, og inngående kjennskap til operasjonstekniske prinsipp og kirurgiske undersøkelser og behandling.

Vi ser et økt behov i helsetjenesten for sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, som kan initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Masterprogrammet har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Det innebærer at utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Målgruppa for studiet er sykepleiere som vil ta mastergrad i klinisk sykepleie med spesialitet operasjonssykepleie.

Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon som operasjonssykepleier (i samsvar med rammeplanen) etter fullførte 90 studiepoeng.

Undervisningsmåter

Gjennom studentaktive læringsformer må du ta ansvar for din egen faglige utvikling og læring, og bidra til godt læringsmiljø for dine medstudenter. Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse blir vektlagt. Det same er formidling av kunnskap gjennom skriving og muntlige framlegg med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Noe undervisning blir strømmet, og det blir lagt opp til dialog og samarbeid med studenter på andre campuser.

For studieåret 2019/2020 vil emne OPR503 Sentrale funksjoner i operasjonssykepleie, kun bli undervist i Bergen. Undervisning er fra 18. november 2019 til 25. januar 2020. Obligatorisk oppmøte til undervisning på campus Bergen.

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med operasjonssykepleie som spesialitet i enten Bergen eller Haugesund. Ved opptak velger du først spesialitet, og så region. Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

Hva blir du kvalifisert for?

Med denne utdanningen blir du kvalifisert for stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og du vil kunne arbeide som spesialsykepleier med særskilt fagansvar. Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

I operasjonssituasjonen kreves klinisk fagutøvelse og avansert sykepleie. Operasjonssykepleieren må kunne koordinere driften under inngrepet, assistere kirurger ved kirurgiske inngrep, ivareta sårbare pasienter og opprettholde et sterilt og reint miljø. Som operasjonssykepleier kan du arbeide i operasjonsavdelinger, på kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter, på dagkirurgiske enheter og poliklinikker, på akuttmottak og skadestuer og i sterilsentraler og hygieneavdelinger. Andre arenaer er katastrofe- og beredskapsteam, offshore, internasjonalt arbeid, private klinikker, legesentre og legevakt.

Timeplan

Oppstart i Bergen 14. august kl 09.15. Timeplan i Bergen.

 

Oppstart i Førde 14. august kl 09.15. Timeplan i Førde.

Merk at timeplanen kan bli endra. Sjekk difor timeplanen din igjen rett før studiestart.

Utveksling

Mastergradsstudiet har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Hvor kan du reise?

Etiopia |

Finland | Satakunta Polytechnic