- Forskningen har vist oss vei

Det sier Bjørn Holst som er toppsjef for global sikkerhet i Statoil. Han har tatt forskningsresultater fra HVL inn i selskapets arbeid for å øke sikkerheten i krevende offshoreoperasjoner på sokkelen.

Holst har fulgt forskningsprosjektet RISKOP ved Campus Haugesund siden i fjor høst. Prosjektet er koplet tett mot offshorenæringen – og har som ambisjon å finne fram til ny kunnskap som skal redusere risikoen og bedre sikkerheten i offshoreoperasjoner.

I forrige uke besøkte Holst HVL på ny for å gi en rapport om Statoilledelsens arbeid med resultatene fra RISKOP-analysen. Et arbeid de tar meget alvorlig.

- Den pågående krisen innen offshorenæringen og de store, raske endringene i markedet har aktualisert behovet for ny kunnskap. Vi spør om sikkerheten er mer truet som følge av økt kostnadsfokus, færre tilsette, og tidkrevende og komplekse rapporteringssystemer, sier dosent og programleder Jan R. Jonassen i HVL.

Stort arbeid
Han forteller at forskergruppen på HVL det siste året har gått grundig og konkret til verks for å se hvilken innvirkning offshorekrisen har å si for sikkerheten i ulike arbeidsoppgaver som ankerhåndtering og riggflytting, løfte- og undervannsoperasjoner.

Jonassen forteller at RISKOP-forskerne har siden 2013 hatt feltarbeid på båter, observasjoner, intervjuer, samtaler, fellesintervjuer med hele mannskap og spørreskjemaundersøkelser blant mannskap på flere typer fartøyer.

- Vi har publisert en artikkel der vi peker på flere viktige problemområder, sier Jonassen og lister opp:

  • Rapporteringssystemets dysfunksjoner
  • Behov for forenkling og standardisering og reduksjon av dokumentasjon i kontrakter
  • Leverandørenes innvirkning på kostnadsprosessen.
  • Teamroller og teamprosesser
  • Tillit mellom partene i operasjonene og i kontraktsforhold


Holst forteller at de har tatt tak og brakt funnene fra HVL-prosjektet inn i Statoils konsernledelse:

- Vi har allerede rettet opp dysfunksjonene i rapporteringssystemet mot leverandørene og fartøyene. Der er ikke lenger noen kategoriske krav i rapporteringen, men det baserer seg på registrering av faktisk antall hendelser og nestenhendelser.  

- Så jobber vi med å forbedre og forenkle prosesser, standardisering og dokumentasjon.

Samfunnsmessig perspektiv
Et annet viktig område som forskningen ved HVL mener er en potensiell utløsende faktor for redusert sikkerhet i offshoreoperasjoner, er leverandørkontraktene.

- Vi ser at kontraktenes innretning mot en totalsum for hvert oppdrag hadde en forutsetning om at leverandøren tar hele risikoen. Dermed må leverandørene ta risikoen ved forhold man ikke har kontroll over som værforhold, bunnforhold, og konsekvenser av tidligere arbeid på lokasjon.

- Dette bør Statoil se i et samfunnsmessig perspektiv og dele risikoen. Det norske samfunn er tjent med opprettholdelse av verdens fremste offshorekompetanse og en levedyktig leverandørindustri for framtiden, mener Jonassen.

Anerkjent balanse
Et siste poeng som ble brakt på banen er ledelse, den menneskelige faktor og betydningen av gode og funksjonelle arbeidsteam offshore.

- Vi er avhengig av godt lagspill, tillit og samarbeid mellom de ulike team i slike offshoreoperasjoner.

- Alle team inngår i et fint samarbeidsmønster som krever et åpent delingsklima slik at alle er villige til deling av kompetanse, ideer og feil uten at det skal ha konsekvenser for personer eller laget.

- En viktig byggestein i dette arbeidet er den tillatelsen alle har offshore til at de kan stanse enhver operasjon når som helst dersom de føler seg utrygge. Dette skal da føre til ny gjennomgang av planen for arbeidsoperasjonen og eventuell justering.

- Målet er å skape en anerkjent balanse mellom den trygghet og forutsigbarhet som skapes av rammen for arbeidet, som regelverk, prosedyrer, arbeidsplan og brifing - og på den andre siden nødvendigheten av fleksibilitet og bruk av teamets samlede kompetanse i løsning av plutselige og uforutsette hendelser.

Jonassen forteller at RISKOP-prosjektet er inne i siste året.

- Vi i forskergruppen er klare til å bruke den opparbeidede kompetansen på risiko og sikkerhet inn mot ny samfunnsgagnlig forskning og formidling. Møtet med Holst konkluderte med en klar intensjon om å planlegge hva vi kan gjøre sammen. Vi sonderer også ulike muligheter både innen Forskningsrådet og EU, sier han.


FAKTA:
RISKOP (2013 – 2017) skal skape og dele kunnskap om risiko og sikkerhet i offshoreoperasjoner. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (Maroff), Høgskulen på Vestlandet, Knutsen OAS, Solstad Offshore, Østensjø Rederi, Eidesvik Offshore, Farstad Shipping, Deep Ocean, Lundin Norway, Odfjell Drilling og Westcon Løfteteknikk. Forskningspartnere er Sintef og UniResearch Polytec og en ressursgruppe av internasjonalt anerkjente professorer: Helen Sampson, SIRC/University of Cardiff, UK, Rhona Flin, University of Aberdeen, UK, Erik Hollnagel, Syddansk Universitet, Danmark, Ole Andreas Engen, Universitetet i Stavanger, Silvia Jordan, Innsbruck Universitet, Østerrike og Richard Bagozzi, University of Michigan, USA.