Skal forske på innovasjon og omstilling på Vestlandet

Mohnsenteret ved HVL får 5 millioner til et nytt prosjekt som skal se nærmere på omstilling og innovasjon på Vestlandet.

Pengene er tildelt av Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFV) og skal gå til å styrke senterets forskning på innovasjon og omstilling på Vestlandet.

Prosjektet ledes av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, og har et samlet budsjett på 9,5 millioner. Senter for innovasjonsforskning ved IRIS/Universitetet i Stavanger er partner i prosjektet.

Store utfordringer for næringslivet på Vestlandet

Næringslivet på Vestlandet står ovenfor store utfordringer knyttet til nedgangen innenfor oljesektoren, behovet for et grønnere og mer bærekraftig næringsliv og den pågående digitaliseringen av økonomien.

– Det er mange som har enkle løsninger på hvordan næringslivet skal håndtere disse komplekse utfordringer. I dette prosjektet skal vi forske på hva som faktiske skjer, sier leder for prosjektet, professor Stig-Erik Jakobsen ved Mohnsenteret.

Ved å koble bedriftenes erfaringer med teoretiske innsikter skal prosjektet bidra til utvikling av en mer treffsikker og fremtidsrettet innovasjonspolitikk. En viktig del av prosjektet er å bidra til regional kunnskapsoppbygging både i næringslivet og offentlig sektor.

– Vi er ikke bare opptatt av akademisk formidling. Det å formidle direkte til brukerne er særdeles viktig, og derfor er innovasjonsselskaper og klyngeorganisasjoner koblet på som partnere i prosjektet, sier Jakobsen.

Inkluderer masterstudenter i prosjektet

Forskningsprosjektet er viktig for å styrke den innovasjonsfaglige kompetansen ved HVL. HVL tilbyr to masterprogram innenfor tematikken, «Innovasjon og entreprenørskap» og «Innovasjon og ledelse».

Institutt for økonomisk-administrative fag (Bergen) leder de to mastergradene, og Mohnsenteret er sterkt delaktig i undervisning og veiledning. Studenter ved disse programmene får derfor mulighet til å skrive masteroppgaver knyttet til forskningsprosjektet. På denne måten inkluderes studentene i aktive forskningsgrupper, og bidrar inn med kunnskap, erfaringer og forskning som kommer til nytte også for prosjektet.

Arbeidet ses også i sammenheng med HVLs program for studententreprenørskap, der Mohnsenteret har en sentral rolle i arbeidet med en kunnskapsbasert utvikling av en studententreprenørskapskultur ved HVL.

Internasjonalt samarbeid

Forskningsprosjektet som nå er innvilget har også koblinger til svært sterke internasjonale fagmiljøer. Universiteit Utrecht (Nederland), Queensland University of Technology (Australia), London School of Economics og University of Manchester er internasjonale partnere i prosjektet.

–Det at vi samarbeidet med noen av de fremste ekspertene innen feltet er viktig for å styrke HVLs internasjonale koblinger, men det gir også muligheter for nye perspektiv og nye blikk på de utfordringene som næringslivet på Vestlandet står overfor, avslutter Jakobsen.