Trenger du hjelp til litteratursøk for ditt forskningsprosjekt?

Til mange forskningsprosjekter, bl.a. kunnskapsoppsummeringer og systematiske oversikter, trengs grundige litteratursøk og gode rutiner rundt dokumentasjon og rapportering. Biblioteket tilbyr tjenester i flere ledd av prosessen.

Forskningsspørsmålet

I utviklingen av forskningsspørsmålet er det særlig to stadier forskningsbibliotekarene bidrar i, det er å sikre at det ikke finnes påbegynte eller nylig utførte oversiktsartikler på samme emne, og at forskningsspørsmålet kan besvares med litteratur.

Litteratursøk

Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk i forskningsprosjekter er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Vi kan utvikle søkestrategier som finner den relevante litteraturen.

 • I samråd med deg velger vi ut aktuelle databaser/informasjonskilder.
 • Vi utvikler søkestrategier tilpasset de ulike informasjonskildene.
 • Vi dokumenter søkestrategi og gjennomfører søkeprosessen.
 • Vi utfører siteringssøk på utvalgte referanser.
 • Vi laster ned referanser og overleverer treffmengden i ønsket format.
 • Vi lagrer søket ditt og kan eventuelt kjøre det igjen for å finne nye treff på et senere tidspunkt, dersom du får behov for det.
 • Vi kan hjelpe til med å sette opp en «alert»-tjeneste (basert på den aktuelle søkestrategien), som sørger for å holde deg oppdatert med e-postmeldinger når det dukker opp nye artikler om ditt tema.

Gjennomgang av treffmengde

En kan gå gjennom treffmengden for en systematisk oversikt på flere måter og i flere format. Vanligvis tar en først en gjennomgang av tittel og sammendrag, og deretter gjennomgår en relevante artikler i fulltekst. Vi leverer treffmengden slik du ønsker det, det vanligste er som EndNote-fil eller som Word-fil.

HVL har tilgang til screeningverktøy DestillerSR for analyser av data.

Et annet alternativ er gratisverktøyet Rayyan. Ønsker du mer informasjon om dette verktøyet, anbefaler vi UiOs Rayyan-veiledning.

Analyser

Analysearbeidet er selve kjernen i oversiktsartikkelen og vi bidrar vanligvis ikke i dette arbeidet.

Rapportering og publisering

For en del typer oversiktsartikler er det krav om at søk skal være utført av bibliotekarer eller informasjonsspesialister, i slike tilfeller er forskningsbibliotekarene også med som medforfattere og bidrar med rapportering av søk og søkekilder i metodedelen av oversiktsartikkelen.

Mange tidsskrift krever at oversiktsartikler er utført i henhold til en rapporteringsstandard, den mest kjente i helsefagene er PRISMA. En bør derfor vurdere aktuelle tidsskrift for publisering tidlig i arbeidet med en oversiktsartikkel.

For at vi skal kunne hjelpe deg må du ha:

 • Prosjektbeskrivelse med en avgrenset problemstilling.
 • Kjennskap til forskningsmetoden.
 • Minimum 3 kjerneartikler som oppfyller inklusjonskriteriene til studien din.

Underveis i prosessen trenger vi:

 • Vurdering av resultater underveis.
 • Dialog om valg av søkeord.
 • Dialog om avgrensninger.

Hvem er vi?

Vi har ansatte på alle campus som jobber med litteratursøk. To av oss har imidlertid dette som hovedoppgave. Vi samarbeider og fordeler oppgavene og utfører søk for ansatte på alle campus. Ved behov fagfellevurderer vi søk for hverandre.

bilde av Marianne Nesbjørg Tvedt, campus Haugesund

Marianne Nesbjørg Tvedt, campus Haugesund

Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Har jobbet 9 år på Medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus og på HSH/HVL fra 2012.

bilde av Gøril Tvedten Jorem, campus Bergen

Gøril Tvedten Jorem, campus Bergen

Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Har jobbet i Medisinsk bibliotek ved Diakonhjemmet sykehus 2016-2019 og ved HVL fra 2019.