Cristin

CRIStin (Current Research Information System in Norway) er eit nasjonalt system for registrering og rapportering av forskingsaktivitet. Alle tilsette ved HVL skal registrere FoU-publikasjonar, prosjekt og forskingsopphald i Cristin. Tilsette har sjølv ansvar for å halde sine Cristin-profilar oppdatert, men biblioteket tilbyr opplæring og rettleiing.

Korleis registrere forskingsresultat? Prosjekt i Cristin

Viktig informasjon

I løpet av hausten 2018 vil HVL sin nye faglege struktur koma inn i Cristin og alle fagtilsette vil bli knytt til institutt og fakultet. Publikasjonane følgje den fagtilsette inn i ny struktur så publikasjonar som er registrert på strukturen frå gamal institusjon vil bli retta opp og få korrekt forfattartilhøyrsle.

Hvis du har problemer med å logge inn i Cristin med FEIDE, kontakt din lokale superbruker.

Kva skal registrerast og kva gjev publikasjonspoeng

All aktivitet og publisering skal registrerast i Cristin, men ved rapportering er det berre nokre publikasjonstypar som gjev utteljing. Det gjeld vitskaplege tidsskriftartiklar, vitskaplege monografiar og vitskaplege antologiartiklar. Publikasjonane må vera publisert i tidsskrift eller på forlag som er godkjent på nivå 1 eller 2 i NSD sitt kanalregister.

For å lære meir om tildeling av publikasjonspoeng og korleis dei inngår i finansieringsmodellen for universitet- og høgskulesektoren, les meir på NSD sine sider.

Forfattaradresser

Alle publikasjonar må ha forfattaradresse for at dei skal kunne rapporterast!
Det er svært viktig at du som forfattar syt føre at den/dei korrekte forfattaradressene er registrert i publikasjonen. Ta kontakt med biblioteket viss du er usikker på kva forfattaradresser som skal med i ein aktuell publikasjon

Personprofil på HVL-nettet

Alle tilsette har ein personprofil på HVL-nettet. Frå personprofilen blir det automatisk lenka til forskarprofilen din i Cristin. I tillegg kan du sjølv velje inntil fem publikasjonar som du ynskjer å gjera synlege på personprofilen din.
Her finn du framgangsmåten for korleis du oppdaterer nettsida di

Opplasting av fulltekst ved registrering i CRIStin

HVL oppmodar alle om å lasta opp fulltekstversjonar av forskingsartiklar via Cristin. Artiklane blir automatisk sendt vidare til HVL sitt institusjonelle arkiv HVL Open og biblioteket gjer ei opphavsrettsleg vurdering av artiklane før dei eventuelt blir gjort ope tilgjengelege.

Korleis lasta opp artiklar via CRIStin
Les meir om eigenarkivering av forskingsartiklar
Les meir om open access (open tilgang) ved HVL