Kunnskapsoppsummeringer og systematiske oversikter

Til kunnskapsoppsummeringer og systematiske oversikter trengs grundige litteratursøk og gode rutiner rundt dokumentasjon og rapportering. Biblioteket tilbyr tjenester i flere ledd av prosessen.

Prosessen med å utføre en kunnskapsoppsummering eller en systematisk oversikt kan grovt deles inn slik:

Forskningsspørsmålet

I utviklingen av forskningsspørsmålet er det særlig to stadier forskningsbibliotekarene bidrar i, det er å sikre at det ikke finnes påbegynte eller nylig utførte oversiktsartikler på samme emne, og at forskningsspørsmålet kan besvares med litteratur.

Litteratursøk

Dette er selvsagt hoveddelen forskningsbibliotekarene bidrar med, å utvikle søkestrategier som fanger den relevante litteraturen som skal gjennomgås for å svare på forskningsspørsmålet.

  • Valg av relevante bibliografiske databaser
  • Utvikling og tilpassing av søkestrategier
  • Dokumentasjon av søkestrategi, både flytdiagram og søkehistorikk
  • Nedlasting og overlevering av treffmengde, inkludert fjerning av dublettreff

Gjennomgang av treffmengde

En kan gå gjennom treffmengden for en systematisk oversikt på flere måter og i flere format. Vanligvis tar en først en gjennomgang av tittel og sammendrag, og deretter gjennomgår en relevante artikler i fulltekst. Vi leverer treffmengden slik du ønsker det, det vanligste er som excel-fil, eller filer fra EndNote som kan lastes opp i programvare for systematiske oversikter.

Vi kan tilby veiledning i bruken av screeningverktøyet Rayyan.

Analyser

Analysearbeidet er selve kjernen i oversiktsartikkelen og forskningsbibliotekarene er som regel ikke med i dette arbeidet. Vi kan i noen grad bistå med utforming av tabeller over inkluderte studier.

Rapportering og publisering

For en del typer av oversiktsartikler er det krav om at søk skal være utført av bibliotekarer eller informasjonsspesialister, i slike tilfeller er forskningsbibliotekarene også med som medforfattere og bidrar derfor med rapportering av søk og søkekilder i metodedelen av oversiktsartikkelen.

Mange tidsskrift krever at oversiktsartikler er utført i henhold til en rapporteringsstandard, den mest kjente i helsefagene er PRISMA. En bør derfor vurdere aktuelle tidsskrift for publisering tidlig i arbeidet med en oversiktsartikkel.