INV001 Innovasjons- og endringsledelse

Course description for academic year 2020/2021

Contents and structure

Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i case hentet fra ulike virksomheter for å illustrere endring og metoder for endring og innovasjon.

Innhold:

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier og strategier for innovasjon og endring
 • Om innovasjonens tidsalder og innovasjonsmodeller
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Ulike tilnærmingsmåter og strategier for innovasjon
 • Innovasjonssystemet/økosystem, næringsklynger og verdikjeder
 • Digital transformasjon, organisasjonsendring og innovasjon 
 • Om metoder og verktøy i innovasjonsarbeid
 • Fra tanke til forretning/gevinstrealisering
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Oppslutning for og motstand mot endring

Learning Outcome

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon både i private og offentlige virksomheter. 
 • Forstå teori om innovasjons- og endringsledelse. 
 • Forstå utfordringer knyttet til digitalisering og strategier for digitalisering.
 • Forstå hvordan innovasjon og organisasjonsendring skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av prosesser knyttet til innovasjon og organisatorisk endring i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette. 

Ferdigheter

 • Analysere organisasjoner ut fra teorier om innovasjons- og endringsledelse.
 • Analysere virksomheter i lys av digitale utfordringer.
 • Planlegge innovasjons- og endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og tilnærminger for slike prosesser.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser samt digitale utfordringer.

Entry requirements

Generell studiekompetanse.

Teaching methods

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset er basert på 3 helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Canvas underveis på kurset. 

Course requirements

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Assessment

Deleksamen med en gruppebasert semesteroppgave og en individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Semesteroppgaven utgjør 60% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 40% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Semesteroppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-5 deltakere. Innleveringstidspunkt vil bli oppgitt ved semesterstart. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Hjemmeeksamen: 4 timers individuell skriftlig eksamen. Dato og tidspunkt for eksamen vil bli oppgitt ved semesterstart. Eksamen blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem.

Course reductions

 • ØAA113 (1) - Innovasjons- og endringsledelse - Reduction: 7.5 studypoints