Fravær fra stipendiatperioden

Stipendiatperioden kan bli forlenget når det er fravær som er hjemlet i lov eller tariffavtale, som for eksempel sykefravær, svangerskaps-, omsorgs- og velferdspermisjoner og verneplikt.

Stipendiater i foreldrepermisjon skal få forlenget stipendiatperioden tilsvarende foreldrepermisjonstiden.

Stipendiater som har ammepermisjon (inntil 2 timer per dag), får rett til forlengelse av stipendiatperioden med den tid som er brukt til amming fram til barnet er ett år.