Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Som ph.d.-kandidat ved HVL forventes det at du har et utenlandsopphold som del av forskerutdanningen din.

Mange utenlandsopphold, spesielt av kortere varighet, vil bli finansiert av dine egne ph.d.-driftsmidler. Du kan søke om støtte fra eksterne finansieringskilder. Stipendiater som er ansatt ved HVL kan søke om mobilitetsstipend fra HVL. Se informasjon nedenfor:

Internasjonalisering i forskerutdanningen

Ph.d.-kandidater oppfordres til å orientere seg internasjonalt under doktorgradsutdanningen. Internasjonal erfaring og nettverksbygging kan være avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for muligheter for ekstern prosjektfinansiering. Internasjonal erfaring for ph.d.-kandidater kan oppnås blant annet ved:

 • Utenlandsopphold (gjesteforskeropphold eller utveksling)
 • Konferansedeltakelse
 • Kurs- eller seminardeltakelse
 • Deltakelse i internasjonal forskerskole
 • Datainnsamling og feltarbeid
 • Publisering i internasjonale tidsskrift
 • Samarbeid med forskningsgrupper i andre land

Utgifter vil ofte kunne dekkes av kandidatens driftsmidler. For lengre utenlandsopphold kan det være behov for annen finansiering. Det finnes flere finansieringsordninger, og det forventes at ph.d.-kandidaten selv tar en aktiv rolle for å sikre finansiering av et utenlandsopphold.

Utenlandsopphold i forskerutdanningen

Ph.d.-kandidater oppfordres til å ha et utenlandsopphold under doktorgradsutdanningen, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til avhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet. Et forskningsopphold i utlandet kan også gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen.

Et utenlandsopphold kan organiseres som et forskningsopphold eller via institusjonens/ph.d.-programmets avtaler om utveksling.

Når du drar på et utenlandsopphold må du registrere oppholdet via dette skjemaet. Dersom du skal dra til en Erasmusinstitusjon må du melde fra om i skjemaet slik at HVL kan hjelpe deg med å få Erasmusstipend.

Finn utvekslingstilbudet for ditt ph.d.-program på studieprogramnettsiden

Noen råd ved planlegging av utenlandsopphold:

 • Start planleggingen i god tid.
 • Et relevant og godt fagmiljø er det viktigste!
 • Institusjon og aktuelt forskningsmiljø må være gjennomtenkt og velges med i samarbeid med veileder, for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant.
 • Diskuter med din veileder om når du bør planlegge for utenlandsopphold. Tidspunkt for utenlandsoppholdet må passe i forhold til flere faktorer som for eksempel pliktarbeid, obligatoriske kurs, datainnsamling eller andre aktiviteter knytt til ph.d.-prosjektet.
 • Sjekk finansieringsmuligheter og diskuter dette med veileder.

Finansiering av utenlandsopphold i forskerutdanningen

De fleste reiser, spesielt av kortere varighet, må bli finansiert over dine egne driftsmidler, men du kan også søke om støtte fra andre finansieringskilder.

 • Mobilitetsstipend for stipendiater ved HVL

 • Ph.d.-kandidater som er tilsatt på prosjekt finansiert av Norges forskningsråd kan søke utenlandsstipend der (inkludert kandidater innenfor ordningene Offentlig sektor ph.d. og Nærings ph.d.)

 • Fulbright og NORAM: Organisasjonene Fulbright og NORAM tilbyr stipendordninger til forskere, ph.d.- og masterstudenter som skal ha et lengre opphold i utlandet, ved en nordamerikansk institusjon. Merk at søknadsfristene er i høstsemesteret året før du skal reise ut og det kreves lang planleggingshorisont. Norske statsborgere kan søke disse ordningene.

 • Legathåndboken: Her finner du en del muligheter for stipender og legater for utenlandsopphold i studiet. Søk for eksempel på internasjonalt, utdanning, forskning eller spesielle stipender/legater knyttet til hjemstedet ditt. Full versjon av Legathåndboken finnes på bilbioteket.

 • Planlegge forskerkarrieren (NFR) gir deg en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet eller andre aktører. Du får kort informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte du kan få. Utfyllende informasjon finner du i utlysninger og retningslinjer på nettsidene til aktøren som forvalter stipendet.

 • Euraxess har søkemotor for ulike stipendordninger

 • Erasmus+ - studentutveksling: Det er mulighet for ph.d.-studenter å reise gjennom Erasmus-programmet for studentmobilitet, så sant den bilaterale avtalen inkluderer ph.d.-nivå. Dette vil da gjelde mobilitet på minimum 3 måneder.

 • Erasmus+ -ansattutveksling. Dersom du skal på et kortere opphold som innebærer at du skal undervise ved partnerinstitusjonen, kan du søke om lærerstipend.

 • Forskerskoler: Forskerskoler har ulike finansieringsordninger

Praktisk informasjon ved utenlandsopphold under forskerutdanningen

Foruten det faglige opplegget, vil du ha behov for å ordne de viktigste tingene i forkant:

 • Bolig
 • Eventuelt visum
 • Reise
 • Forsikring

Som ph.d.-kandidat vil du kanskje ha behov for særskilt tilrettelegging i forbindelse med de praktiske forberedelsene, slik som bolig, eventuelt barnehage/skoleplass dersom du reiser med barn. Noen institusjoner vil ha tilrettelagt en infrastruktur for å ivareta dette, men mange baserer seg på at internasjonale studenter og forskerkandidater ordner dette privat. Imidlertid vil de fleste ha en kontaktperson ved institusjonen du kan forhøre deg med, for å komme videre i prosessen.

Sjekklister og praktisk informasjon:

Hvem gjør hva

Har du spørsmål, kontakt ph.d.-koordinator på ditt fakultet:

FLKI: Stine Soltvedt Jakobsen

FHS: Rachel Berge

FIN: Anne Dall-Larsen Bjørndal

FØS: Eva Leirbæk