Risiko for sykdomsutvikling og komplikasjoner

Den betydelige økningen av antall personer med diabetes kommende tiår både nasjonalt og internasjonalt vil kreve grundig epidemiologisk kunnskap.

Vi studerer epidemiologiske forhold knyttet til utvikling av sykdom, sykdomsbelastning, helse og livskvalitet i kliniske studier og med bruk av data fra store befolkingsbaserte studier og helseregistre for å fremme helse og funksjon og redusere sosial ulikhet i helse.

Mange med diabetes har flere kroniske lidelser og kompliserte sykdomsbilder. Gjennom store befolkingsbaserte studier og registerdata er det behov for ny kunnskap om forhold knyttet til utvikling av sykdom, sykdomsbyrde, belastning sykdommen har på livskvalitet og forebyggende tiltak.

Forskningen er knyttet til helsefremming og forebygging, risikofaktorer og overlevelse. Vi benytter data fra flere store norske helseundersøkelser for eksempel fra HUNT (Helse Undersøkelse i Nord-Trøndelag) samt kobling til flere andre norske helse- og kvalitetsregistre. Vi samarbeider tett med relevante kliniske miljøer på studier knyttet til diabetesrelaterte komplikasjoner og komorbiditet.

Prosjektet er tilknyttet forskergruppen DIABEST.

Pågående prosjekter

Øvrige prosjekter

 Avsluttede prosjekter


Prodekan for forsking
Fakultet for helse- og sosialvitskap