Begynneropplæring

Forskergruppen Begynneropplæring er en tverrfaglig forskergruppe som hører inn under forskningsprogrammet SKoL (språk, kommunikasjon og læring). Gruppen arbeider aktivt med å løfte begynneropplæringsperspektivet når det gjelder lesing, skriving, matematikk og praktisk-estetiske fag.

Forskergruppen Begynneropplæring er tverrfaglig og campusovergripende. Gruppen har jevnlige møter der vi leser og diskuterer tekster, produserer fagtekster og er ansvarlig for fagseminarer. Forskergruppen er del av et nasjonalt nettverk, og arrangerer annethvert år nasjonal konferanse i begynneropplæring.  

Forskningsprosjekter