Mangfold og inkludering

Sentrale spørsmål for forskergruppen er hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for individuelle behov, og utvikle fellesskap uten samtidig å overse individuelle forskjeller.

Barnehage og skole skal ta imot alle elever uansett bakgrunn, evner og forutsetninger, og vi fokuserer derfor både på mangfold og inkludering overfor barn, unge og voksne med særlige behov, og på flerkulturalitet.

Sentrale spørsmål for forskergruppen er hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for individuelle behov uten samtidig å segregere og stigmatisere, og hvordan barnehager og skoler kan utvikle fellesskap uten samtidig å overse individuelle forskjeller.

Innvandringen til Norge har økt betydelig i senere år, noe som bringer med seg både utfordringer og muligheter i barnehage og skole. Praksis viser at det ikke alltid er enkelt å formidle verdier som likeverd, demokrati, aktivt medborgerskap og fellesskap i et stadig mer pluralistisk samfunn. Ofte er det språklige og kulturelle barrierer som må overvinnes. Pedagoger, barnehageeiere, skoleeiere og skoleledelse etterlyser mer kompetanse på feltet, noe vi ønsker å bidra med gjennom vår forskning.

Hovedmålet er å bistå barnehager og skoler i regionen med forskningsbasert kompetanse gjennom seminarer og forelesninger på fagdager, planleggingsdager og gjennom andre samarbeidsformer, med utgangspunkt i identifiserte behov. Vi vil slik bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonene i praksisfeltet. 

Forskergruppenettverk

Pågående forskningsprosjekter

 • Skriving og redigering av antologien Ny pedagogisk praksis (utgis august/september 2020).
Forskningsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald


Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Internasjonalt rådgivende ekspertpanel:

 • Camilla Eline Andersen, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet
 • Sigrun Aamodt, senterleder Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Frédérique Brossard Børhaug, professor, NLA Høgskolen Bergen
 • Steinar Bøyum, professor, Universitetet i Bergen
 • Dorthe Staunæs, professor, Aarhus Universitet
 • Ingrid Helleve, professor, Universitetet i Bergen
 • Thomas Johansson, professor, Gøteborgs universitet
 • Kari Nes, dosent, Høgskolen i Innlandet
 • May Britt Postholm, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Bodil Ravneberg, professor, Høgskulen på Vestlandet (campus Bergen)
 • Julian Savulescu, professor, University of Oxford
 • Kari Smith, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Kariane Therese Westrheim, professor, Universitetet i Bergen