Mangfold og inkludering

Sentrale spørsmål for forskergruppen er hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for individuelle behov, og utvikle fellesskap uten samtidig å overse individuelle forskjeller.

Barnehage og skole skal ta imot alle elever uansett bakgrunn, evner og forutsetninger, og vi fokuserer derfor både på mangfold og inkludering overfor barn, unge og voksne med særlige behov, og på flerkulturalitet.

Sentrale spørsmål for forskergruppen er hvordan barnehager og skoler kan tilrettelegge for individuelle behov uten samtidig å segregere og stigmatisere, og hvordan barnehager og skoler kan utvikle fellesskap uten samtidig å overse individuelle forskjeller.

Innvandringen til Norge har økt betydelig i senere år, noe som bringer med seg både utfordringer og muligheter i barnehage og skole. Praksis viser at det ikke alltid er enkelt å formidle verdier som likeverd, demokrati, aktivt medborgerskap og fellesskap i et stadig mer pluralistisk samfunn. Ofte er det språklige og kulturelle barrierer som må overvinnes. Pedagoger, barnehageeiere, skoleeiere og skoleledelse etterlyser mer kompetanse på feltet, noe vi ønsker å bidra med gjennom vår forskning.

Hovedmålet er å bistå barnehager og skoler i regionen med forskningsbasert kompetanse gjennom seminarer og forelesninger på fagdager, planleggingsdager og gjennom andre samarbeidsformer, med utgangspunkt i identifiserte behov. Vi vil slik bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for profesjonene i praksisfeltet.

Forskergruppenettverk:

«EMiBSS – Forskergruppe for studier av etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn» ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

«Human development and Capability Approach» ved NLA Høgskolen

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Pågående forskningsprosjekter

  • Skriving og redigering av antologien Ny pedagogisk praksis (utgis august 2020).
  • Utarbeiding av verdiplattform for KF Innvandrarsenteret.