SKILLSinVET

I forskergruppen SKILLSinVET vil det overordnede forsknings- og utviklingsfokus være å identifisere kjennetegn på meningsfull og relevant undervisning for læring i en yrkesfaglig kontekst.

Det anser vi som avgjørende for at yrkesfaglærerstudenten utvikler en pedagogisk, didaktisk og yrkesdidaktisk kompetanse, og mestrer rollen som pedagogisk, fag/yrkesdidaktisk formidler og læringsfasilitator i sitt fag og innenfor sin profesjon.

Forskergruppen vil gi oss en unik mulighet til å utvikle og teste ny læring, praksiser og tilnærminger rettet spesielt mot å utvikle kunnskapsgrunnlaget, ferdigheter, og integriteten som kreves for å skape nærhet til yrkesfeltet i utdanningen. Vi vil utforske læringsformer og tilnærminger på tvers av situasjoner med variasjon i teoretisk og praktisk innhold, mål og nasjonale føringer.

Hensikten er å gjennomføre en sekvensert og systematisk forskning forankret i et strategisk utviklingsprogram i PPU – yrkesfaglærerutdanningen. Dette vil bli gjort i aktive, pågående samarbeid med yrkesfaglærerstudenter, yrkesdidaktikklærere, utvalgte videregående skoler og lærebedrifter, gjennom en utviklings- og innovativ forskningstilnærming i tråd med Donald Schøn (1987) sin beskrivelse av reflekterte praksiser.

SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay).

Nyeste publikasjoner

Hestholm, Grethe Nina (2017).
Å «faktisk oppleve materialar» Ei kritisk drøfting av Hannah Arendts Vita activa. I: Norsk pedagogisk tidsskrift, nummer 4/2017, s. 315 – 327.

Hestholm, Grethe Nina (2017)
Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 3, 2017, pp. 1–18.


Pågående forskningsprosjekter