Bruk av Ipad i matematikkundervisning på småtrinnet

Tor Inge Vethe, PhD-stipendiat ved HVL

Bruken av mobil teknologi i undervisinga har auka enormt dei siste 10 åra, og blant dei 100 største kommunane i Noreg har 81% grunnskuleelevane tilgang på eigen digital eining. Vethe vil presentera eige PhD-arbeid med særleg fokus på kva som kjenneteiknar bruk av iPad i matematikkundervising på småtrinnet.