Norsk barnehageforskningskonferanse 2022 arrangeres i Bergen 26-28. oktober

Hovedtema for konferansen er ledelse i en barnehagekontekst.

De siste tiårene har vi sett stadig økende oppmerksomhet mot ledelse som et viktig aspekt ved barnehagers virksomhet. Styrking av ledelseskompetanse er et sentralt virkemiddel for å sikre kvaliteten i barnehagenes arbeid, og for å realisere viktige mål for sektoren. Forskning som tar opp ulike sider ved barnehageledelse er også i vekst. Barnehageforskningskonferansen 2022 har derfor ledelse i en barnehagekontekst som hovedtema. Konferansen vil bygge på en bred og inkluderende tilnærming til studier av ledelsespraksis, lederskap og styringsmessige rammer for ledelse og utvikling i barnehageorganisasjonen.

Sammen med Filiorum UiS inviterer vi til et vidt spekter av bidrag, med ulike teoretiske og empiriske fokus og metodiske tilnærminger. Relevante tema omfatter blant annet:

Retningslinjer og politisk-administrativ styring rettet mot organisasjon og ledelse i barnehagen, barnehagen som lærende organisasjon, ledelse av utviklingsarbeid, samarbeid om profesjonsutvikling, moralske og etiske aspekt ved barnehageledelse, pedagogisk ledelse, kunnskapsledelse, formelle roller, relasjonell og distribuert ledelse, arbeidsdeling og profesjonalisering, ledelse og barnehagekvalitet.

Mulighet for innlevering av abstrakt er nå avsluttet. 

Program

Program

Onsdag 26. oktober – Kronstad (K1)

11:00: Registering og kaffe  (K1)

12:00: Lunsj

13:00: Åpning – velkommen – presentasjon av programmet og konferansen (Mimes Brønn)

14:00: Nøkkelforedrag: Professor Arjen Wals - The notion of leading for sustainability in the kindergarten context. (Mimes brønn)

15:00: Paperpresentasjon 1 (K1)

17:00: Paperpresentasjon 2

18:00: Slutt for dagen

18:00-19:00: SIG gruppemøter

Torsdag 27. oktober Kronstad (K1)

09:00: Nøkkelforedrag: Johanna Heikka - Distributed pedagogical leadership in early childhood education. (Mimes brønn)

10:00: Paperpresentasjon 3 (K1)

12:00: Lunsj

13:00: Nøkkelforedrag: Carl Cato Wadel - Delt lederskap i barnehagen. Erfaringer med samledelse mellom pedagogiske ledere. (Mimes brønn)

14:00: Paperpresentasjon 4 (K1)

16:00: Parallelle symposium

17:00: Slutt for dagen

17:00-18:00: Boklansering – Den kompetente barnehagen. (Fyrrommet).

20:00: Konferansemiddag  (Fløyen Folkerestaurant)

Fredag 28. oktober, Kronstad (K1)

09:00: Nøkkelforedrag: Kari Ludvigsen - Implementering av reform i barnehagesektoren: Policydesign, virkemidler og barnehagelederne som bakkebyråkrater. (Mimes brønn)

10:00 Paperpresentasjon 5 (K1)

12:00 Avslutning og oppsummering  (Mimes brønn)

12:30: Lunsj og vel heim

Oversikt presentasjoner

Abstraktbok

Påmelding & registrering

 

PÅMELDING ER NÅ STENGT

Påmelding/registering skjer gjennom påmeldings- og registreringssystemet her:

https://events.provisoevent.no/hvl/events/Norsk-barnehageforskningskonferanse/register

Faktura & Gruppepåmelding:

https://events.provisoevent.no/hvl/events/Norsk-barnehageforskningskonferanse-faktura/register

Pris for deltakelse vil være 2800 kroner, festmiddag ved Fløyen folkerestaurant 27. oktober vil være innkludert i denne prisen. Pris for student er 900 kroner og vil ikke være innkludert festmiddag. 

Overnatting

I samarbeid med Thon Hotel Orion er det reservert 75 rom til deltakere ved konferansen. Prisen per natt er 1195 kroner, og hver gjest må selv betale ved hotellet og så få refundert utlegg ved institusjon/arbeidsgiver. 

Bestillerkoden til resverasjon ved Thon Hotel Orion er: 298 531 00

Presentasjonsformer 2022

Muntlig presentasjon består av muntlig fremføring med påfølgende kort diskusjon/spørsmålsstilling fra tilhørerne. Muntlig presentasjon med diskusjon er begrenset til totalt 20 minutter. Muntlige presentasjoner blir satt opp som parallellsesjoner. Hver parallellsesjon har en leder som introduserer innleggene, passer tiden og holder rekkefølgen på deltakere som vil bidra i spørsmåls-/diskusjonsrunden. De som er ukjent med muntlig presentasjon på konferanser kan finne tips på Søk & Skriv sine nettsider om formidling. 

Rundebordsdiskusjon:

Rundebordsdiskusjon betyr at du kort presenterer prosjektet ditt muntlig for tilhørerne, og at mesteparten av tiden benyttes til diskusjon av prosjektet. Diskusjonene er satt opp som parallellsesjoner. Hver parallellsesjon har en leder som introduserer innleggene, passer tiden og holder rekkefølgen på deltakere som vil bidra i spørsmåls-/diskusjonsrunden.

Symposium:

Symposiene er selvorganiserte og ledes av dem som har meldt inn symposiet til konferansen. Hvert symposium har en ramme på 60 minutter.

Under registering av abstrakt krysser du av 1 for Muntlig presentasjon, 2 for Rundebordsdiskusjon og 3 for Symposium.

Poster:

Det er ikke planlagt for egne postersesjoner. Deltakere som likevel ønsker en slik presentasjonsform kan ta kontakt med arrangør. 

Foredragsholdere (Keynotes)

Professor Arjen Wals

Arjen_Wals_testimonial (1).jpeg

Arjen Wals is a Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability at Wageningen University, the Netherlands. He also holds the UNESCO Chair of Social Learning and Sustainable Development and is a Visiting Professor at Norwegian Life Science University in Ås where he supports the development of Whole Schools Approaches & Sustainability. From January 2022 he is also Professor II at BARNkunne.

His recent work focusses on transformative social learning in vital coalitions of multiple stakeholders at the interface of science and society. His teaching and research focus on designing learning processes and learning spaces that enable people to contribute meaningfully sustainability.

Johanna Heikka

Johanna Heikka, PhD, works as a University lecturer at the School of Applied Educational Science and Teacher Education at the University of Eastern Finland. Her research interests focus on leadership, quality, and pedagogical development in early childhood education. Her recent publications focus mainly on distributed pedagogical leadership and teacher leadership as well as pedagogy in early childhood education. Johanna is Adjunct Professor in leadership in early childhood education at University of Oulu since 2020. She is a leader of the leadership development projects and research groups in Finland and internationally. Johanna is the Editor-in-Chief of the Journal of Early Childhood Education Research (JECER) and the leader of the International Leadership Research Forum (ILRF). In her blog, Johanna brings together the latest research on distributed pedagogical leadership and suggest that leadership should be argued more clearly in steering documents at national level in Finland.

Carl Cato Wadel

Carl Cato Wadel, Dr.philos, er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Wadel har graden dr. philos fra Universitetet i Bergen. Forskningsinteresser er ledelse, medarbeidersamhandling, organisasjonskultur og organisasjonsendring.

Wadel har publisert flere vitenskapelige artikler: Wadel, Carl Cato & Knaben, Åse Dagmar (2019). Pendling mellom utdanning og arbeid. Hvordan former barnehagelærerutdanningen deltidsstudenter som yrkesutøvere? Norsk pedagogisk tidsskrift 103 (02-03), s. 96-107. Wadel, Carl Cato (2021) Samlederskap i barnehagen. Erfaringer med delt lederskap mellom likestilte pedagogiske ledere. Søkelys på arbeidslivet 38 (1), s. 59–73. Wadel, Carl Cato & Knaben, Åse Dagmar (2021). Barnehagen – en lærende organisasjon? Styreres forståelser av en lærende organisasjon og kjennetegn ved en lærende barnehage. Norsk pedagogisk tidsskrift 105 (4), s. 397-408.

Kari Ludvigsen

Dr.polit Kari Ludvigsen er statsviter og professor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet, og professor II ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet. Ludvigsen har en langvarig interesse for forsking om forholdet mellom profesjonalisering, politikk, styring og tjenesteorganisering i velferdsstaten, og har særlig vært opptatt av politikk, ekspertise og tjenester rettet mot barn og unge. Hun har de seinere årene studert implementering av reformer i utdanningssektoren, og styring, politikk og ledelse i barnehagesektoren. Ludvigsen forsker på barnehageledelse i tilknytning til BARNkunne, og bidrar til prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagene.

Ludvigsen underviser og veileder om politikk og styring, ledelse og organisering, profesjon og profesjonalisering i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og PhD i danning og didaktiske praksiser ved HVL.

Førstelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag