Disputas: Positive trender i ungdoms kostholdsvaner

Time icon
Når:27. juni   10:30
Varer til: 11:15

Anne-Siri Fismen disputerer tirsdag 27. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Adolescent eating habits. Trends and socio-economic status”

Å øke frukt- og grøntinntaket, og redusere sukkerinntaket, på tvers av sosioøkonomisk status, er viktige mål for folkehelsearbeidet. I den forbindelsen er studier som bidrar til å forstå mekanismene bak sosial ulikhet, og videre hvordan kostholdsvanene utvikler seg over tid, sentrale for utvikling av ernæringspolitiske tiltak.  Avhandlingens formål var å undersøke sammenhengen mellom to ulike dimensjoner ved sosioøkonomisk status og ungdoms kostholdvaner, og å studere trender i kostholdsvaner og sosial ulikhet i disse.

Tre delarbeider inngår i Fismens avhandling. Disse baserer seg på spørreskjemadata fra studien ”Health behaviour in School-aged Children”. Det første arbeidet analyserte sammenhengen mellom ungdoms kostholdsvaner og to ulike mål på sosioøkonomisk status; kulturell og materiell kapital. Analysene viste at begge målene var relevante for å forstå sosial ulikhet, men at kulturell kapital var en sterkere forklaringsfaktor enn materiell kapital.

Det andre arbeidet studerte trender i norske ungdommers kostholdsvaner, samt sosioøkonomiske forskjeller i disse, i perioden 2002 – 2010. Analysene peker på en positiv utvikling: Andelen som spiste frukt og grønt hver dag ble nesten fordoblet, mens andelen som drakk brus på daglig basis ble halvert. De sosioøkonomiske forskjellene var stabile.

Det tredje arbeidet sammenlignet norske trender med trender i andre nordiske land. Analysene viste både likheter og forskjeller på tvers av landene. Frukt- og grøntinntaket økte mer i Norge og Danmark enn i Sverige og Finland. Sukkerinntaket ble kraftigere redusert i Norge, Finland og Sverige enn i Danmark. De sosioøkonomiske forskjellene var relativt stabile på tvers av land og tid.

Avhandlingen fremhever behovet for fortsatt satsning på tiltak som fremmer sunne spisevaner, særlig blant gutter og barn med lav sosioøkonomisk status. Betydningen av kulturell kapital er i et særlig viktig bidrag til arbeidet med å utvikle ernæringspolitiske tiltak for å redusere sosial ulikhet.

Personalia

Anne-Siri Fismen er sykepleier og cand.san. i helsefremmende arbeid/helsepsykologi. Hun har vært stipendiat ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Hovedveileder var professor Oddrun Samdal, og medveileder var professor Torbjørn Torsheim. Fismen er nå ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sykepleiefag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
Tirsdag 27. juni 2017 klokken 09:15-10:30 i Christiesgt. 12, aud. 129, 1 etg.

Tema for prøveforelesning:

“A critical review of the most effective efforts to reduce social inequality in dietary habits”