Onsdag 24. april

 • 08.30
  Registrering

  Quality Hotel Sogndal

 • 09.00
  Kortreist kulturinnslag

  Musikar Karl Seglem

 • 09.15
  Opning av konferansen

  Lars Sponheim, Fylkesmann i Vestland.

 • 09.25
  Kva skjer med klimaet etter 2100?

  Anne-Katrine Faber, Bjerknes senter for klimaforsking

 • 09.50
  Klimarelaterte risikofaktorar og deira betydning for norsk økonomi

  Klimarisikoutvalet v/Linda Nøstbakken, NHO

 • 10.15
  Kaffipause og beinstrekk
 • 10.45
  Norske bankar si rolle i arbeidet med klimaomstilling

  Knut Oscar Fleten, Sparebank 1 Valdres og Fagernes

 • 11.10
  Klimarisiko i kommunale avgjersler

  Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør Kommunalbanken
  Alexander Oliver Berg, seniorrådgjevar CICEROs klimafinansteam

 • 11.35
  Korleis formidle den dystre klimabodskapen og samstundes engasjere og motivere til omstilling?

  Marianne Presthus Heggen, HVL, Carlo Aall, Vestlandsforsking, 
  Petter Nome, tidlegare NRK-journalist og Mads Nyborg Støstad, NRK

 • 12.55
  Oppsummering av plenumssesjonen og praktiske detaljar om parallellsesjonane
 • 13.00
  Lunsj
 • 14.00-16.30
  Parallellsesjon I: Barn og unge som endringsagentar

  Kva rolle kan barn og unge spele som endringsagentar i kampen mot ein meir klimavennleg framtid?

 • 14.00-16.30
  Parallellsesjon II: Arbeidsseminar om klimatilpassingsteknologi

  Korleis kan kjent teknologi brukast på nye måtar for å bidra til å tilpasse samfunnet til eit klima i endring, og kva behov har samfunnet for å utvikle nye teknologiske løysingar? 

 • 14.00-16.30
  Parallellsesjon III: Klimaendringar – flaumen i oktober 2018 og tilskot til klimatilpassingstiltak

  Korleis handterer vi auka utfordringar knytt til flaum og overvasshandtering, og kva tilskotsordningar kan nyttast?

 • 19.30
  Middag på Quality Hotel Sogndal