Stillingsutlysing for studentambassadørar 2020/2021 (Ny frist)

Er du utadvent, engasjert og likar å formidle? Vil du hjelpe elevar med å gjere eit godt studieval?

Som studentambassadør er du høgskulen sitt ansikt i møte med potensielle studenter. Stillinga er en lønna deltidsstilling, som passer fint ved sida av studia.

Kva gjer ein studentambassadør?

 • Reise på skulebesøk til folkehøgskular og vidaregåande skular
 • Delta på utdanningsmesser
 • Insta-vert for HVL sin konto
 • Bidra til sosiale medier
 • Bistå på arrangement, som Open dag
 • Andre arbeidsoppgåver kan også bli aktuelle.

Opplæring blir gitt og arrangerast i september/oktober.

Skulebesøk blir arrangert i januar-februar 2021. Du får dekt alle reise- og hotellutgifter i tillegg til lønn. Besøka er organisert som fylkesvise turnear, der du reiser saman med studentar frå fleire andre høgskular og universitet, og her må du rekne med å vere på reise ei veke i strekk. Utdanningsmessene varer i to-tre dagar, og då er de fleire representantar frå HVL som reiser saman. Vi tar omsyn til praksis og obligatorisk undervisning når vi set opp turnélistene.

Merk at det kan bli nødvendig å gjere endringar i arbeidsoppgåver og/eller arbeidsmåtar, som følgje av koronasituasjonen og smittevernstiltak. HVL følger situasjonen tett og held seg til Folkehelseinstituttet og myndigheitene sine råd til ei kvar tid.

Du bør vere:

 • Komfortabel med å snakke med folk, også for forsamlingar
 • Sosial, kreativ, positiv, løysingsorientert og pliktoppfyllande
 • Like å jobbe saman med andre
 • Fleksibel med tanke på å reise på skulebesøk og messer

Du får:

 • Gode vener
 • Lære deg presentasjonsteknikk
 • Nyttig arbeidserfaring
 • Lønn (l.tr. 26 utgjer timelønn på kr. 165,40)
 • Attest for ambassadørjobbinga frå høgskulen

Søknaden bør innehalde:

 • Namn, alder, telefonnummer
 • Studium og studiestad
 • Kor du er frå
 • Erfaringar/verv
 • Skriv litt om deg sjølv og kvifor du valde HVL
 • Om du har sertifikat, klasse B

Ein del av søkarane blir innkalla til digitalt intervju i juni. Dei som får tilbod om stilling gjennomfører obligatorisk opplæring i september/oktober.

Send søknad innan søndag 7. juni til rekruttering@hvl.no

Har du spørsmål? Kontakt Silje Kathrine Høyland på Silje.Kathrine.Hoyland@hvl.no eller 55 58 70 38