Slik er prosjektet organisert

Utviklinga av campus Kronstad er organisert i to prosjekt. Det eine passar på framdrifta i bygginga av nybygget. Det andre ser på heilheita i campusutviklinga i lys av behova til tilsette og studentar på campusen.

Prosjekt campusutvikling

Prosjektleiar for ABW i K2

Knut Vindenes er prosjektleiar og han skal mellom anna føre dialogen med og sikre interessene til dei som skal ha arbeidsplass i det nye bygget. 

Prosjektmedarbeidar er Anne Marie Møller Vigeland.

Styringsgruppa

  • Tage Båtsvik, direktør for organisasjonsutvikling
  • Helge Skugstad, direktør for økonomi og arealforvaltning
  • Asle Holthe, dekan
  • Gjert Anders Askevold, representant frå HTV (frå fagforeiningane)
  • Einar Georg Johannessen, hovudverneombod
  • Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr, studentrepresentant utpeika av Studenttinget
  • Knut E. Kismul, prosjektleiar K2 byggeprosjekt (observatør)
  • Elise Adeleine Løvereide, kommunikasjonsfagleg kompetanse (observatør)

Her kan du sjå mandatet til campusutviklingsprosjektet.

Brukarutvalet for campusutvikling blei oppretta våren 2019. Sjå medlemmar her.

Prosjekt bygg

Prosjektleiar for byggeprosessen

Knut Kismul er prosjektleiar for byggprosjektet, som har gått i ulike faser sidan 2015/2016, og han har mellom anna den løpande kontakten med dei eksterne aktørane i bygginga. 

Brukarutvalet for byggeprosjekt

Brukarutvalet si oppgåve er å gi råd til styringsgruppa slik at høgskulen sine ønsker og behov blir ivaretatt.

Hausten 2017 jobba utvalet med utforming av arbeidsplassareala for aktivitetsbaserte arbeidsplassar. Arbeidet vart avslutta i november 2017. 

Byggprosjektet har hatt to ulike brukarutval, eit i prosjekteringsfasa, og eit som mellom anna har gitt innspel på romløysingane i nybygget. 

Heile prosjektorganisasjonen kan lastast ned som pdf.

Medlemmar var:


Prosjektleiar nybygg
Knut Erik Kismul
Prosjektleiar campusutvikling
Knut Vindenes