Innovasjon og entreprenørskap

Mohnsenteret ønsker å bruke kunnskapen som utvikles gjennom forskning og undervisning til å tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap. Gjennom forskning utvikler vi systematisk kunnskap om virkemidler og metoder for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap. Vi jobber særlig inn mot regionalt næringsliv, offentlig sektor og studenter ved HVL.

Koble næringsliv og akademia

Forskning på innovasjon og regional utvikling viser at en viktig utfordring for fremtidig verdiskapning og ansvarlig innovasjon på Vestlandet er å koble næringsliv og industri tettere til forsknings- og utdanningsinstitusjoner. På Mohnsenteret jobber vi med å styrke disse koblingene. Vi har dedikerte ressurser som arbeider med å stimulere til samarbeid mellom bedrifter og FoU-institusjoner. Dette gjør vi for eksempel  gjennom utvikling av felles prosjekter mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Vi bruker forskningsbaserte metoder i dette arbeidet, eksempelvis kompetansemegling (koble bedrifter med relevante FoU-miljøer), dialogkonferanser (legge til rette for møteplasser for ulike regionale aktører) og mobilitetsordninger (øke personmobilitet mellom FoU-institusjon og næringsliv). Les mer om dette arbeidet på MobiFORSK sine nettsider.

Les om prosjektet Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon (KABIS)

Studententreprenørskap

Høgskulen på Vestlandet ønsker å utdanne studenter som bidrar til innovasjon i regionen. Dette reflekteres i en egen satsing på studententreprenørskap. Mohnsenteret spiller en viktig rolle i dette arbeidet, særlig gjennom satsingen HVL Skape

Grunnlaget er en "bred modell" for studententreprenørskap som handler om å utvikle entreprenørskapskultur og entreprenørskap som ferdighet. Disse ferdighetene kan anvendes både i oppstartbedrifter og i etablerte virksomheter og organisasjoner. 

I tillegg ønsker vi på Mohnsenteret å legge til rette for at studenter kan utvikle egne virksomheter gjennom et studentinkubasjonsprogram. 

Vi legger til rette for at studenter kan jobbe med forretningsideer og innovasjonsprosjekter både i og utenfor klasserommet. I dette arbeidet ønsker vi at studentene får benytte sin spesifikke fagkompetanse. Mohnsenteret har en rekke ulike aktiviteter knyttet til dette, eksempelvis idékonkurranser, mentorordninger og forskjellige entreprenørskapskurs.

Les mer om vår satsing på studententreprenørskap.

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor er et voksende forsknings- og tilretteleggingsområde for Mohnsenteret. Målet er å videreutvikle våre erfaringer og kunnskap knyttet til innovasjonsmodeller og innovasjonsfasilitering, og å bidra til ansvarlig innovasjon i offentlig sektor.

Eksempelvis har vi, sammen med Hordaland fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund (KS), etablert et pilotprosjekt for å styrke forskningsbasert innovasjon i kommunene i Hordaland. I dette arbeidet trekker vi veksler på vår aktivitet innen VRI, og vi arbeider blant annet med å koble kommuner og relevante bidragsytere. Dette innebærer for eksempel at de involverte kommunene avdekker felles utfordringer innen et spesifikt tjeneste- eller samfunnsutviklingsområde med tanke på å identifisere behov for forskning og mulige ideer til prosjekter. I tillegg til å fasilitere disse prosessene, bistår vi med videreutvikling av prosjektene og veiledning i forbindelse med søknader til relevante støtteordninger.

Forskningsbasert rådgivning

Vi har som mål at forskningen vi utfører ved Mohnsenteret skal holde høy internasjonal kvalitet og være av høy relevans for regionen.  Mohnsenteret skal bidra med forskningsbasert kunnskap i utviklingen av innovasjonssystemet på Vestlandet. I praksis innebærer dette proaktivt arbeid ut mot regionalt nærings- og samfunnsliv, der vi direkte og indirekte bidrar med forskningsbasert kunnskap.

Arbeidet med forskningsbasert rådgiving er rettet inn mot regionale nettverk, klyngeorganisasjoner, virkemiddelaktører (eksempelvis fylkeskommunene), offentlig institusjoner og enkeltbedrifter.


Prodekan for innovasjon og regional utvikling
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap