Utdanning

Kunnskapen som utvikles gjennom Mohnsenterets forskning og tilretteleggingsaktivitet brukes aktivt i vår undervisning om innovasjon og regional utvikling.

PhD: Ansvarlig innovasjon og regional utvikling

Dette er en satsing som utforsker hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og videreføring av velferdssamfunnet. Programmets utgangspunkt er en helhetlig forståelse av innovasjon der praksis, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ivaretar den faglige koordineringen av satsingen. Les mer om doktorgradsprogrammet her.

Masterprogram: Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Gjennom det toårige masterprogrammet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping, oppnår studentene kunnskap og kompetanse om en rekke områder som er sentrale i innovasjons- og utviklingsaktiviteter på Vestlandet. Gjennom forskningsbasert undervisning får studentene bred teoretisk og empirisk innsikt i innovasjons-, ledelses- og entreprenørskapsprosesser.

Studentene får i tillegg både regional og internasjonal praksiserfaring gjennom utplassering i bedrifter i Vestlandsregionen og gjennom utplassering i oppstartsbedrifter i Houston i regi av Gründerskolen. Studentene er viktige ressurser i Mohnsenterets forskningsaktivitet, der vi blant annet involverer studentene i pågående forskningsprosjekter.

Mohnsenteret samarbeider også tett med det toårige masterprogrammet i innovasjon og ledelse, samfunnsvitenskapelig retning.

Annen undervisning

Mohnsenteret bidrar også med fagkompetanse innenfor innovasjon, entreprenørskap og regional utvikling inn mot andre undervisningstilbud ved Høgskulen på Vestlandet. Mohnsenteret har bidratt med forelesninger om innovasjon og entreprenørskap på ulike institutt på alle fakultet ved HVL, samt arrangert ulike seminarer og workshops om tema for ulike studentgrupper. Noe av dette gjøres som del av satsingen på studententreprenørskap ved HVL, hvor Mohnsenteret spiller en viktig rolle.

Kontakt: