Forskings- og innovasjonsutvalet ved FIN

Mandat og samansetning for Forskings- og innovasjonsutvalet (FI-utvalet) ved FIN

Bakgrunn:

Høgskulen på Vestlandet har høge ambisjonar om universitetsstatus og om å auke forskingsaktiviteten. Forskings- og innovasjonsutvalet (FI-utvalet) ved FIN skal vere eit rådgjevande organ for dekan i strategiske saker knytt til forsking, utvikling og innovasjon ved fakultetet.

Mandat:

Utvalet skal gje råd til dekan om:

 • Val av forskingsstrategi ved fakultetet
 • Prinsipp og retningslinjer for fou-midlar, samt fordeling av fou-midlar etter søknad
 • Prinsipp for bruk av stipendiatstillingar på fakultetet, og tiltak for å auke rekruttering og gjennomføring i doktorgradsstudium
 • Tiltak som kan auke aktiviteten og kvaliteten på forskingsarbeidet ved fakultetet
 • Tiltak som kan auke den eksternfinansierte forskingsaktiviteten ved fakultetet
 • Tiltak som kan auke forskingskompetansen til dei tilsette ved fakultetet
 • Tiltak for å utvikle forskingsgrupper og forskingsmiljø, og særleg på tvers av institutt og campus
 • Tiltak for å styrke forskingsbasert undervisning og studentar si deltaking i forsking
 • Tiltak for å styrke innovasjonsarbeidet ved fakultetet
 • Tiltak for å styrke den eksterne samhandlinga med arbeids- og næringsliv regionalt og nasjonalt
 • Tiltak for å styrke den internasjonale dimensjonen i forskingsaktiviteten ved fakultetet
 • Følgje opp og gje innspel til saker i HVL sitt fou-utval

Samansetning:

 • Erik Kyrkjebø (leiar), prodekan for forsking
 • Jens Kristian Fosse (nestleiar), prodekan for innovasjon, (vara Inger Beate Pettersen)
 • Yngve Lamo (vara Ilona Heldal), Institutt for data og realfag
 • Ingunn Alne Hoel (vara Morten Sommmer), Institutt for brannsikkerheit og HMS
 • Ragnar Gjengedal (vara Hassan Momeni), Institutt for maskin- og marinfag
 • Kjell Eivind Frøysa (vara Marcin Fojcik), Institutt for elektrofag
 • Lise Bjørkhaug Gundersen (vara Sveinung Fivelstad), Institutt for bio- og kjemiingeniørfag
 • Erling Holden (vara Denise Ruther), Institutt for miljø- og naturvitskap
 • Akkelies van Nes (vara Sjur Dyrkolbotn), Institutt for byggfag
 • 2 studentrepresentantar
 • 1 stipendiatrepresentant
 • 1-2 eksterne representantar

I tilllegg vil Håvard Helstrup vere observatør med møte- og talerett frå ph.d.-programmet i Computer science.