Utdanningsutvalet ved FIN

Høgskulen på Vestlandet skal vere attraktiv og tett på studentane sine og vere kjent for kvalitet i utdanninga. Utdanningsutvalet er rådgjevande for dekan om det systematiske arbeidet med kvalitet i emne, studieprogram og studieportefølje, den utdanningsfaglege kompetansen og læringsmiljøet ved fakultetet.

Mandat

Utvalet skal:

 • Bidra til å utvikle og sikre studiekvalitet i alle ledd og utvikle kultur for kvalitetsforbetring ved fakultetet.
 • Vere eit rådgjevande organ for dekan i saker om studiekvaliteten. Utvalet har spesielt ansvar for å sjå til at studietilbodet og den faglege aktiviteten er i tråd med lover, forskrifter og regelverk.
 • Gi innspel i det systematiske kvalitetsarbeid i fakultetet og følgje opp kvalitetssystem for HVL.
 • Gi dekan råd om godkjenning av studieplanar, emneplanar og organisering av utdanning slik at det er samsvar med gjeldande regler og retningslinjer.
 • Sikre fagleg og administrativ tilrettelegging for god studieprogresjon på normert tid og tiltak for å sikre god studentgjennomstrømming
 • Følgje opp resultat etter evalueringar og tilfredsheitsmålingar som angår fakulteta sine studium.

Medlemmer

Kvart institutt kjem med framlegg om 2 representantar til sine område. Ved oppnemning skal campus og kjønnsbalanse ivaretakast. Studentane i utvalet er dei fakultetstillitsvalde studentane, som er leiarar for studentrådet ved fakultet. Studierettleiar er vara for sekretær.

 • Britt Julbø, prodekan for utdanning (leiar)
 • Kristine Engan-Skei, seniorrådgjevar (sekretær) 
 • Randi Toreskås Holta, visedekan ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USN.
 • Gro Sælemyr, rådgiver, studieadministrasjonen 
 • Elisabeth Ersvær, førsteamanuensis, bioingeniør 
 • Per Fredrik Hemmingsson, instituttleder, brann og HMS
 • Arve Leiknes, instituttleder, byggfag
 • Sven-Olai Høyland, førsteamanuensis, datafag
 • Adis Hodzic, høgskolelektor, elektrofag
 • Jan Ove Mjånes, høgskolelektor, maskinfag
 • Geoffrey Gilpin, førsteamanuensis, miljø- og naturvitskap
 • Inger Beate Pettersen, førsteamanuensis, innovasjon
 • Kristine Selvikvåg Lundervold, høgskolelektor, realfag
 • Sebastian Wilhelmsen, student, fakultetstillitsvald
 • Ida Pettersen, student, fakultetstillitsvald