Fag- og lærebøker

Mange ansatte ved Institutt for økonomi og administrasjon er godt etablerte forfattere av fag- og lærebøker. Her får du en oversikt over fag- og lærebøker som ble publisert ved instituttet i den siste tiden.

2021

I sin bok «Distributive Justice and Taxation» presenterer og diskuterer Jørgen Pedersen en rekke teorier som gir forskjellige svar på hva et rettferdig samfunn er, og hvordan godene fordeles i et slikt samfunn. Teoriene spenner fra høyre til venstre, fra forsvar for minimalstaten til moderne forsvar for sosialisme. Boken gir også en oversikt over sentrale sider ved det norske skattesystemet og en innføring i argumenter for og mot inntektsskatt, formuesskatt, arveavgift og andre skatter. Pedersen er professor i praktisk filosofi og underviser økonomistudentene på instituttet blant annet i etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Øystein Amland er forfatter av boken «Digitalisering for økonomer». Boken er en introduksjon til informasjonsteknologi og forretningssystemer og er primært skrevet for økonomistudenter på bachelornivå, men passer for alle som ønsker å få en helhetsforståelse av hva IT og informasjonssystemer er og innebærer, og hvordan digitalisering påvirker virksomheter og arbeidsliv. Amland har i en årrekke vært høgskolelektor ved instituttet og har undervist i datafag og bedriftsøkonomiske fag. Han er emeritus nå.

«Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice» is the third volume in a series of four ICSEM-based books on social enterprise worldwide. Professor Jill Merethe Loga from the Department of Business Administration has contributed on a chapter on social entrepreneurs in Scandinavia together with Bernard Enjolras, Linda Lundgaard Andersen & Malin Gawell, and another chapter on the status of Norway with Lars Kobro, Hans Hauge & Bernard Enjolras.

2020

Thomas Lund er medforfatter av boken «Innføring i skatterett 2019-2020». Boken er skreddersydd for studenter i økonomisk-administrative fag. Bokens pedagogiske idé videreføres i sin 38. utgave, nemlig at skatt for økonomer bør ha fokus på økonomiske virkninger av skattereglene. Læreverket består også av en studiebok som inneholder løsningsforslag til oppgavene i læreboka. Lund jobber som høgskolelektor ved instituttet.

Kari Håvåg Voldsund og Judit Bragelien er medforfattere av boken «Forretningsforståelse». Boken tar opp viktige temaer i arbeidslivet for alle som har begrenset bakgrunn fra organisasjonslivet eller som ønsker å utvikle sin forretningsforståelse. Den gir innsikt i både forretningsideer og -modeller, forretningsplanlegging og forretningsdrift. Voldsund er førstelektor innen teknologiledelse, innovasjon og entreprenørskap. Bragelien er høyskolelektor innenfor fagområdene innovasjon, entreprenørskap, endringsledelse og forretningsutvikling.

2019

Tom Skauge er medforfatter av boken «Etikk for beslutningstakere. Virksomheters bærekraft og samfunnsansvar». Boken ønsker å gi svar på spørsmålene: Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhetene – hvilke forpliktelser har de? Leserne får en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Skauge er leder for instituttet.

Jon Gunnar Nesse er medforfatter av læreboken «Organisere og lede. Dilemmaer i praksis», en innføringsbok i organisasjon og ledelse som nå ble publisert i sin andre utgave. Boken formidler fagområdet på nye måter og på studentenes egne premisser. Den har gjennomgått en omfattende revisjon og blitt utvidet med noen nye temaer, bl.a. på bakgrunn av tilbakemeldinger som er kommet fra brukerne av boken. Nesse var dosent i organisasjon og leiing ved instituttet og er emeritus nå.

I boken «Universities and Regional Economic Development» skriver Paul Benneworth om rollen universiteter og høgskoler kan ha i perifere regioner og hvordan utdanningsinstitusjoner kan bidra til økonomisk utvikling og innovativ vekst. Benneworth jobbet som seniorforsker ved Center for Higher Education Policy Studies på University of Twente i Nederland og var professor for innovasjon og regional utvikling ved instituttet fram til våren 2020.

2018

Åge Garnes er forfatter av boken «Entreprenører, innovasjoner og forretningslandskap». Boken ser på entreprenørens rolle som skaper og utvikler av bedrifter, av verdier og av arbeidsplasser, samt entreprenørens rolle i samfunnets innovative utvikling. Garnes var professor i prosjektledelse og entreprenørskap ved instituttet og er professor emeritus nå.

2017

Tarjei Alvær Heggernes er forfatter av boken «Digital forretningsforståelse». Boken passer for økonomi- og samfunnsfaglige studier, ingeniør- og teknologistudier og for praktikere som ønsker en bedre forståelse av hvordan det digitale griper inn i arbeidshverdagen, og hvordan det støtter en bedrifts verdiskaping. Heggernes underviser innenfor fagfeltet strategisk bruk av IT og forretningssystemer ved instituttet.

John Roger Andersen, Eli Bjørhusdal, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun er forfattere av boken «Immateriell kapital – Fjordantologien 2017». Tekstene baserer på presentasjoner som ble holdt på Fjordkonferansen i 2016. Forfatterne ser på immateriell kapital innenfor forskjellige områder: knyttet til migrasjon, til språk og læring, og til næringsliv og samfunn. Nesse og Årethun er ansatt ved Institutt for økonomi og administrasjon, mens Andersen og Bjørhusdal er ansatt ved andre institutt på høgskolen.

Jon Gunnar Nesse er forfatter av boken «Innovasjonsøkosystem». Boken ser på spørsmålet hvordan et distriktsområde kan utnytte ressurser og muligheter til å skape verdier som gir grunnlag for å bo og arbeide der. Svaret i boken er: gjennom et innovasjonsøkosystem, et nettverkssamarbeid mellom forsknings- og utdanningsmiljø, offentlige styresmakter og bedrifter. Nesse var dosent i organisasjon og leiing ved instituttet og er emeritus nå.

Torstein Nesheim er medforfatter av boken «Fokus på fremtidens foretaksløsninger». Boken setter fokus på områder norske foretak må ta et aktivt standpunkt til i omskiftelige tider. En økende grad av internasjonalisering, intensivert konkurranse fra land med lavt kostnadsnivå og krav om endringskapasitet skaper behov for fleksible løsninger. Forfatterne viser hvordan norske foretak har møtt dette ved å innføre komplekse foretaksløsninger for økt konkurransekraft. Nesheim er professor II ved Institutt for økonomi og administrasjon.

2016

Tarjei Alvær Heggernes er medforfatter av bøkene «Teknologiledelse for ingeniørstudenter» og «Arbeidsbok og casesamling til Teknologiledelse». Læreboken og tilhørende arbeidsbok dekker pensum for fellesfag «Teknologiledelse for ingeniørstudiene». Den behandler emnene innen fagområdet og legger grunnlaget for en forståelse av hva en bedrift er og hvordan den fungerer. Bak bøkene står et samlet fagmiljø med lang erfaring innenfor undervisning i teknologiledelse. Heggernes er opptatt av å bygge bro mellom teknologi- og økonomifag og underviser ved Institutt for økonomi og administrasjon.