Institutt for samfunnsvitskap

Institutt for samfunnsvitskap samlar fagdisiplinar der ein studerer korleis menneske handlar i og organiserer omgivnadane sine, og korleis individ og samfunn vert prega av desse omgivnadane på kort og lang sikt. Faga interesserer seg dermed for institusjonar og prosessar i samtidas og fortidas sivilsamfunn, så vel som i moderne og formelle organisasjonar.

Instituttet ligg i Sogndal, med Sogndalselva som næraste nabo.

Utdanningsprogram

Instituttet har eit variert og spennande fagtilbod innanfor samfunnsvitskap og humaniora og tilbyr også ex. phil og ex. fac som del av bachelorutdanningane.

Forsking

Institutt for samfunnsvitskap har eit aktivt forskingsmiljø.

Strategisk forskingsprogram

Andre forskingsområde

  • Klima, miljø, energi og naturressursar
  • Ungdom, mobilitet, innvandring og demografi
  • Region-, lokal- og verksemdshistorie
  • Leiing og styring i offentlege organisasjonar
  • Fornying, digitalisering og brukarorientering i offentleg sektor
  • Historisk og sosiologisk kultur- og kunnskapsforsking
  • Utdannings- og læringsforsking
  • Teknologi i helse og omsorg

Forskingsgrupper

Forskingsprosjekt

Her finn du ei oversikt over forskingsprosjekt ved Institutt for samfunnsvitskap.

Forskingspublikasjonar

Her finn du ei oversikt over forskingspublikasjonane ved Institutt for samfunnsvitskap.