Fakultetsrådet ved FØS

Fakultetsrådet er rådgivande organ for dekanen ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Funksjon for rådet

Fakultetsrådet skal ta del i drøfting av og gje råd i overordna saker som dekan legg fram. Rådet kan på eige initiativ også løfte fram saker det finn å vere av strategisk eller prinsipiell karakter.

Oppgåver for rådet

Fakultetsrådet skal drøfte og gi dekan råd i slike saker:

 • mål og strategiar for fakultetet sin sentrale utdannings- og forskingsaktivitet, og anna aktivitet som følgjer av samfunnsoppdraget
 • fagleg prioritering og dimensjonering med utgangspunkt i mål, ressursgrunnlag av økonomisk eller kompetansemessig art, og utviklingstrekk i sektor og relevante samfunnsområde
 • samhandling med samfunns- og næringsliv, fakultetet si rolle som leverandør av kunnskap og kandidatar, og som aktiv deltakar i samfunnsdebatten
 • verksemdstyring, langsiktig kvalitets-, plan- og budsjettarbeid
 • oppfølging av prioriterte satsingar i strategiplanen
 • vesentlege endringar i organisasjonsdesign for fakultetet
 • saker der HVL-styret eller rektor eksplisitt ønskjer fakultetsrådet sine vurderingar

Medlemmer i rådet

 • Anne Isabelle Robbestad, dekan og leiar av rådet
 • Tina Veronica Bjørk, sekretær

Eksterne representantar med personleg vara

 • Oddvar Flæte (pensjonist, tidl. fylkesmann i Sogn og Fjordane)
  vara Heidi Grande Njøs (Flora kommune)
 • Tom Gundersen (KS)
  vara Roald Kvamme (Norges Naturvernforbund)
 • Synnøve Seglem (Knutsen OAS Shipping)
  vara Bernt Jæger (Næringsforeningen på Haugalandet)

Studentrepresentantar med personleg vara

 • Alexandra Andersson
 • Jørgen Soldal
 • vara Erling Andre Hervik

UF-representantar med nummerert vara

 • 1. Oddmund Løkensgard Hoel
 • 2. Mona Kristin Nytun
 • 3. Kari Heggholmen
 • 4. Svein Magne Abrahamsen
 • 5. Arne Zahl Røksund
 • 1. vara Dag Audun Lønning
 • 2. vara Lene Jørgensen
 • 3. vara Sigmund Simonsen
 • 4. vara Helle Asgjerd Oltedal
 • 5. vara suppleringsval

TA-representant med vara 1. og 2.

 • 1. Eva Leirbæk
 • 1. vara Nina Parman
 • 2. vara Marie Stenbakk Knutsen