Fakultetsrådet ved FØS

Fakultetsrådet er rådgivande organ for dekanen ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Funksjon for rådet

Fakultetsrådet skal vere eit rådgjevande organ for dekan i overordna, strategiske saker. Rådet kan også på eige initiativ løfte fram saker av strategisk karakter. Dette er særleg viktig i saker som bidrar med eksterne perspektiv som styrker samfunnsrelevansen til fakultetet si verksemd.

Medlemane i fakultetsrådet representerer ikkje særinteresser, men skal ha heilskapen i fakultetet si verksemd knytt til strategiske målsettingar som rettesnor.

Oppgåver for rådet

Fakultetsrådet skal drøfte og gi dekan råd i slike saker:

  • mål og strategiar for fakultetet sin sentrale utdannings- og forskingsaktivitet, og anna aktivitet som følgjer av samfunnsoppdraget
  • fagleg prioritering og dimensjonering med utgangspunkt i mål, ressursgrunnlag av økonomisk eller kompetansemessig art, og utviklingstrekk i sektor og relevante samfunnsområde
  • samhandling med samfunns- og næringsliv, fakultetet si rolle som leverandør av kunnskap og kandidatar, og som aktiv deltakar i samfunnsdebatten
  • verksemdstyring, langsiktig kvalitets-, plan- og budsjettarbeid
  • oppfølging av prioriterte satsingar i strategiplanen
  • vesentlege endringar i organisasjonsdesign for fakultetet
  • saker der HVL-styret eller rektor eksplisitt ønskjer fakultetsrådet sine vurderingar

Medlemmer i rådet

Torbjørn Roloff Heyerdahl, dekan og leiar av rådet
Tina Veronica Bjørk, sekretær

Eksterne representantar:

Else Holst-Larsen
Tom Gundersen
Jorunn Felde

Varamedlemmer:

1. Lene Pilskog
2. Tommy Aarethun
3. Elisabeth Lie Nilsen

Studentrepresentantar:

Tonje Thrane
Selma Back

Representantar frå undervisning og forskarpersonale: 

Svein Magne Abrahamsen
Mirjam Solberg
Suppleringsval på siste representant

1. vara: Suppleringsva
2. vara: Suppleringsval
3. vara: Suppleringsval

Representantar frå teknisk-administrativt personale:

Trude Frøyland

1. vara: Eva Leirbæk
2. vara: Kristoffer Fagervoll Sortland