Organisasjonsutviklingsprogrammet

Korleis skal vi utvikle Høgskulen på Vestlandet til ein felles organisasjon? Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) tek hand om desse prosessane, fram til dette ansvaret er plassert i den nye organisasjonen.

Prosjekta

Programmet rommar eit sett prosjekt som høgskulestyret har vedteke rammer for:

Aktuelt

Strategigruppe for HVL

Rektor har no formelt nedsett gruppa som skal jobbe fram ein overordna strategi for Høgskulen på Vestlandet.

Prosjektgruppene er klare

No er prosjektgruppene som skal levere grunnlaget for å etablere ei felles administrativ verksemd for HVL etablert.

Viktige datoar

  • 28. september: Styrehandsaming av instituttstruktur
  • 31. oktober: Ferdigstilling av arbeidet med å kartlegge og skildre administrative arbeidsprosessar
  • 22. november: Funksjonsplanar skal vere ferdig utarbeidd 
  • 2. februar: Bemanningsplanar skal vere ferdig utarbeidd 

Kva har allereie skjedd?

Vi er no inne i den siste fasen av fusjonsprosessen, der ein ny linjeorganisasjon skal på plass. Førebuinga til fusjonen blei organisert i eit fusjonsprogram, med underliggande prosjekt. Sluttrapportane til desse prosjekta, og styrehandsaminga av dei, legg nokre premiss for leveransane i denne delen av prosjektet. 

Sluttrapportane blei handsama i ulike styremøte hausten 2016 og våren 2017. Lenke til styrehandsaminga og protokoll frå styremøta finn du under kvart av prosjekta på fusjonsinfo.no

Det var særleg på fagleg organisering at styret gjorde endringar, då dei vedtok at HVL skal ha fire fakultet