Organisasjonsutviklingsprogrammet

Korleis skal vi utvikle Høgskulen på Vestlandet til ein felles organisasjon? Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) tek hand om desse prosessane, fram til dette ansvaret er plassert i den nye organisasjonen.

Prosjekta

Programmet rommar eit sett prosjekt som høgskulestyret har vedteke rammer for:

Aktuelt

Kva skjer i OU-programmet?

Understrukturen i fakulteta er bestemt, og frist for leveranse av funksjonsplanar er blitt utsett. Sjå oppdatering for veke 46 her.

Slik blir dei nye fakulteta

Undereiningane på dei fire fakulteta er vedtatt, etter at HVL-leiinga og fagforeiningane blei einige i forhandlingane. Dei diskuterte også kva slags faglege leiarar dekanane skal opprette.

Status for råd og utval

Arbeidet med å få etablert råd og utval er no lagt i linja under organisasjonsdirektøren. Det blir utarbeida ei sak til styret i november som gjer greie for status og gjev tilråding om vidare prosess.

Viktige datoar

  • Ny dato: 28. november: Funksjonsplanar skal vere ferdig utarbeidd og skal på høyring.
  • Omkring nyttår: Godkjenning av funksjonsplanar.
  • Når funksjonsplanar er godkjende: Oppstart av arbeidet med å utarbeide bemanningsplanar.
  • 2. februar: Bemanningsplanar skal vere ferdig utarbeidd (dato kan bli utsett som følge av forseinkingar i arbeidet med funksjonsplanar)

Kva har allereie skjedd?

Vi er no inne i den siste fasen av fusjonsprosessen, der ein ny linjeorganisasjon skal på plass. Førebuinga til fusjonen blei organisert i eit fusjonsprogram, med underliggande prosjekt. Sluttrapportane til desse prosjekta, og styrehandsaminga av dei, legg nokre premiss for leveransane i denne delen av prosjektet. 

Sluttrapportane blei handsama i ulike styremøte hausten 2016 og våren 2017. Lenke til styrehandsaminga og protokoll frå styremøta finn du under kvart av prosjekta på fusjonsinfo.no

Det var særleg på fagleg organisering at styret gjorde endringar, då dei vedtok at HVL skal ha fire fakultet