Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) var ein mellombels programorgainsasjon som skulle støtte prosessane som danna grunnlag for ein felles organisasjon for Høgskulen på Vestlandet.

Den mellombelse organiseringa var sett til å vare fram til 1.1.2018, og alle prosjekta som var organisert under OU-programmet er avslutta.

Det vidare arbeidet med å utvikle organisasjonen skjer no i linja og informasjon for dei tilsette om organisasjonen finst på intranettet Vestibylen. 

Aktuelt

Prosjekt faglig organisering er avsluttet

Fakultetene er i ferd med å tilsette ledere, ansvaret for å etablere en senterstruktur er lagt til prorektor for forskning, og felles råd og utvalg er etablert eller under etablering.

Prosjekta

Programmet rommar eit sett prosjekt som høgskulestyret har vedteke rammer for:

Kva har allereie skjedd?

Vi er no inne i den siste fasen av fusjonsprosessen, der ein ny linjeorganisasjon skal på plass. Førebuinga til fusjonen blei organisert i eit fusjonsprogram, med underliggande prosjekt. Sluttrapportane til desse prosjekta, og styrehandsaminga av dei, legg nokre premiss for leveransane i denne delen av prosjektet. 

Sluttrapportane blei handsama i ulike styremøte hausten 2016 og våren 2017. Lenke til styrehandsaminga og protokoll frå styremøta finn du under kvart av prosjekta på fusjonsinfo.no

Det var særleg på fagleg organisering at styret gjorde endringar, då dei vedtok at HVL skal ha fire fakultet