P2: Fagleg organisering

Korleis skal vi organisere den faglege verksemda og korleis skal vi gå fram for å samkøyre utdanningane? Dette er blant spørsmåla prosjektet skal finne svar på.

P2 Fagleg organisering bygger vidare på delprosjektet "Leiing og fagleg organisering" frå Fusjonsprogrammet, og skal legge til rette prosessen for vedtak om fagleg organisering på ulike nivå.

Desse delprosjekta er etablert:

Prosjektleiar for P2: Fagleg organisering er Gunn Haraldseid.

Gro Nesheim har eit særleg ansvar for å følge opp delprosjekt P2.3 Samkøyring av utdanningar.

Viktige datoar

 • 28. september: Vedtak om instituttstruktur i styremøtet

Mandat og prosjektplan

Hovudmålet med prosjektet er å legge til rette for gode involverande prosessar som har som resultat at styret eller anna organ med mynde på rett tid kan fatte informerte vedtak om fagleg organisering i HVL. 

Sjå mandat og prosjektplan for P2: Fagleg organisering.

Tidslinje

tidslinje

 

P2.1 Endeleg fastlegging av nivå 2 (fakultet)

Styret har vedteke ein organisasjonsmodell med fire fakultet. Prosjektet skal bistå rektor og fagmiljøa i å greie ut korleis fagmiljøa kan bli plasserte i fakulteta. 

15. juni gjorde styret vedtak om fakultetsnamn. Sjå sak om dette. 

P2.2 Etablering av fagleg nivå 3 (institutt)

I styresak om fagleg organisering vart overordna prinsipp for nivå 3 vedteke: 

 1. Campusovergripande einingar
 2. Store institutt 
 3. Alle institutt skal ha kapasitet til masterprogram 
 4. Studenten i sentrum – forskingsbasert utdanning er primærverksemd 
 5. Studentnære administrative funksjonar til stades på instituttnivå 

Det er vesentleg at alle fakultet har ei klår og felles oppfatning av kva ein legg i prinsippa, og eventuelt korleis ein prioriterer dei. 

Sentrale leveransar frå prosjektet vil vere:

 1. Vurderingar av faglege samanhengar innan fakultet
 2. Vurderingar av faglege samanhengar mellom fakultet 
 3. Vurderingar av gevinstar ved etablering av nye institutt
 4. Framlegg til nye einingar på nivå 3 

Sak om institutt per fakultet vil bli fremja for styrebehandling seinast september 2017. 

Prosessplanar for arbeidet med instuttstruktur

Prosessplanane gir ei oversikt over korleis arbeidet med å utvikle ny instituttstruktur praktisk blir lagt opp. Planene gir oversikt over kva som skjer når, og kva som er føremålet med aktiviteten. 

Planane kan bli justerte undervegs. 

P2.2.1 Sentervurderingar

Rektor/styret har ønske om ei eiga vurdering av senterstrukturen. Etablering av sentre på nivå 3 kan ha ulike grunngjevingar. Det kan dreie seg om å (rapport om leiing og fagleg organisering):

 1. ta eit nasjonalt ansvar på vegner av heile HVL 
 2. ivareta strategiske satsingar ved HVL 
 3. samle sentrale forskingsmiljø for å skape betre tverrfageleg forskingssamarbeid 
 4. stimulere og fasilitere eksternfinansiering og/eller  internasjonale samarbeid 
 5. bidra til kopling mellom forsking og undervisning slik at HVL leverer forskingsbasert undervisning av høg kvalitet 

Vurdering av senterstrukturen vil inngå som del av arbeidet med ein strategi for HVL, sjå plan for strategiprosessen 2017–18.

P2.3 Samkøyring av utdanningar (prosess og pilotar)

Frå Prosjekt fagleg profil, plattform og strategi heiter det at:

 • Utdanningsløp skal samkøyrast på tvers av campusane på ein måte som sikrar vidareutvikling av lokale profiler og fagleg eigenart
 • Utdanningane er av eit omfang som er fagleg og økonomisk berekraftig
 • Ein byggjer opp under fagleg eigenart og regionale behov gjennom å
  • Ha rom for tydeleg profilering av utdanningane
  • Utnytte synergimulegheiter
 • Organisering av undervisning, vurdering og praksis er tilpassa fagleg eigenart i dei ulike utdanningsområda 
   

Felles utdanningsløp kan bety ulike ting ut frå kva ein legg i det. Ulik grad av samkøyring gir ulike effektar knytt til mogleg mobilitet på tvers av studiestadane, eigenart på tvers av studiestadane, faglærarane sin moglegheit til å tilpasse undervisinga, og til å ta ut effektiviseringsgevinstar. Utdanningane har også ulike føresetnader for samkøyring på kort og lang sikt. 

OU-programmet er i gang med å gjennomføre ei innleiande kartlegging av forventingane til, og forståinga av, samkøyring av utdanningane (per noverande avdeling). 

Sentrale leveransar i prosjektet vil vere:

 • Institusjonelle og fakultetsvise operasjonelle definisjonar av samkøyring
 • Klår prosessomtale/prosedyre for etablering av nye studium ved HVL (grensesnitt mot administrativ organisering KA Studieadm.)
 • Kandidatar til samkøyring per fakultet
 • Kandidatar til samkøyring for oppstart nytt studium 2018 (pilotar)
 • Styresak nye studium – seinast november 2017

OU-programmet er ansvarleg for å støtte samkøyringsprosessane. Fagmiljøa er ansvarlege for vurderingane. Styrande organ vedtek nye utdanningar ved HVL.

P2.4 Utgreiing og etablering av råd og utval

Styret vedtok å utsette endeleg vedtak av styrer, råd og utval. OU-programmet vil støtte arbeidet med å vurdere trongen for og etableringa av råd og utval når faglege einingar – fakultet, institutt og senter – med trong for slike, er på plass.