P1: Førebuing av strategiprosess

Kven er vi, og kor skal vi som ny organisasjon med universitetsambisjon? Dette forprosjektet skal førebu prosessen med å lage ein strategi for HVL, slik at den kan starte snarast mogleg når leiarar på nivå 2 og 3 er tilsett.

Forprosjektet er etablert for at vi ikkje skal tape tid og ha høve til å utnytte det arbeidet som er gjort i «Fagleg plattform og profil».

Forprosjektet skal førebu rammene for den kommande strategiutviklingsprosessen hausten 2017, og slik bygge ei bru mellom det prosjektarbeidet som allereie er gjort, og det utviklingsarbeidet den nye leiargruppa skal starte opp og gjennomføre i organisasjonen.

Mandat og overordna prosjektplan

 Sjå mandat og overordna prosjektplan for forprosjektet.

Leveransar i forprosjektet vil omhandle:

1) Utarbeide plan for strategiprosessen med omsyn til ressursar, aktørar og aktivitetar.

  • Aktivitetane skal ta omsyn til kopling mellom strategiske mål og leiarroller, td. ved å etablere leiarutvikling som del av strategiarbeidet.

2) Systematisere og innhente grunnlagsdokumentasjon, der ein identifiserer behov for det, knytt til

  • a. korleis vi løyser samfunnsoppdraget
  • b. korleis vi arbeider med våre verksemdsmål
  • c. vår forståing av god kvalitet knytt til FoU, utdanning og samhandling for eit felles HVL.
  • d. om ulike endringar i regionale, nasjonale og internasjonale tilhøve, som ein framtidig strategiprosess må kjenne til og ha som utgangspunkt.

Forprosjektet blir leia av Anne Marthe Kaldestad Hanstveit i OU-teamet. 

Rektor, sittande og nye leiarar i HVL – når desse er tilgjengelege – får ei særleg viktig rolle med å kvalitetssikre arbeidet i forprosjektet.