Kva skjer i P1: Førebuing av strategiprosess?

På denne siden får du en kort status på hva som skjer i forprosjektet. Siden blir etter planen oppdatert i slutten av hver uke.

Aktuelle saker

Strategiprosess i støypeskeia

I november startar arbeidet med å utarbeide ein strategi for HVL. Før det skal ei arbeidsgruppe greie nærare ut kva faglege synergiområde som finst i organisasjonen.

Strategigruppe for HVL

Rektor har no formelt nedsett gruppa som skal jobbe fram ein overordna strategi for Høgskulen på Vestlandet.

Leveranse: Plan for strategiprosess

P1 Førebuing av strategiprosess leverte sak til styremøtet 31. august, der forprosjektgruppa gav sitt forslag til plan for den kommande strategiprossen ved HVL.

I forslaget til vedtak bad ein rektor nedsette ei strategigruppe som skal leie strategiprosessen. Planen ble godt motteke av styret, som vedtok den med dei merknader som kom fram i styremøtet.

Sjå sak 61/17: Plan for strategiprosess ved HVL 2017–18.

Ledersamling 20.–21. juni

20. og 21. juni ble det arrangert en utvidet ledersamling på Solstrand der tema var forberedelse til strategiprosessen ved HVL. 

Her var et godt knippe av både dagens og framtidens ledere ved høgskolen samlet for å diskutere om hvordan en kan legge opp strategirprosessen for Høgskulen på Vestlandet 2017–18. I tillegg var programrådet, tillitsvalgte og studenter representert på samlingen.

Utkast til plan for strategiprosess ble presentert, og forprosjektgruppen vil arbeide videre med denne over sommeren, med utgangspunkt i de innspillene som kom fram på samlingen. 

På programmet stod også presentasjon av arbeidet til delprosjektet om universitetsambisjonen. Prorektorene delte også tre til fem sentrale utfordringer for HVL innen sine ansvarsområder, slik de ser det, med påfølgende diskusjon i grupper om hvordan vi kan arbeide videre med dette i strategiprosessen.

Deltakerne fikk også delta i en øvelse som skulle belyse omgivelsene som påvirker organisasjonen vår: Hvilke trender og påvirkningsforhold ser vi, hvilke hypoteser har vi om fremtiden – og hvordan kan vi undersøke dette på en god måte i strategiprosessen?

Bilder fra samlingen

ledersamling solstrandgrupperabeidgruppearbeid på veggen(Alle foto: Svein Ove Eikenes)

Forprosjektgruppen

Forprosjektgruppen består av de tre prorektorene: Gro Anita Fonnes Flaten, Liv Reidun Grimstvedt og Bjørg Kristin Selvik, samt Anne Marthe K. Hanstveit og Gro Nesheim fra OU-programmet.

Gruppen hadde sine første møter 5. og 11. mai, og tema for disse møtene var å legge en plan for arbeidet framover og identifisere problemstillinger som blir sentrale å diskutere i forarbeidet til strategiprosessen. 

Tidligere arbeid

I perioden 19.–31.mai er det avholdt møter med stor ledergruppe, tillitsvalgte og studenter, der problemstillinga knyttet til den kommende strategiprosessen har blitt drøftet:

  • strategiprosessens formål og konsekvenser for design av prosessen
  • strategisk periode og strategisk horisont,
  • strategiens utforming (hovedstrategiens form, eventuelle fakultetsstrategier og i hvilken grad HVL har behov for funksjonelle strategier for eksempelvis utdanning, forskning, samhandling),

Forprosjektet skal arbeide videre med plan for strategiprosessen på utvidet ledersamling 20. og 21. juni. 

Overordnet plan mai–august 2017:

  • Innledende møter med ledelse, tillitsvalgte og studenter: Innspill til plan for strategiprosess.
  • Drøfting i styret med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til plan for strategiprosess.
  • Ledersamling arrangeres i juni hvor design av strategiprosess diskuteres og strategiske spørsmål identifiseres.