Kva skjer i OU-programmet?

Her får du ei overordna status på kva som har skjedd siste veka i OU-programmet. Dei ulike prosjektsidene gir ei utfyllande oversikt.

Veke 26

 • Fredag 30. juni går det ut e-postar til tilsette i to av fakulteta med grunnlagsmateriale for høyring om instituttstruktur. Det er vel å merke ikkje meininga at folk skal bruke ferien til å oppdatere seg på dette. Ein sender materialet ut slik at dei som framleis er her skal ha moglegheit til å sjå på det, og slik at det ligg klart når ein er tilbake frå ferien. Høyringsmøte vil bli gjennomført i august.
 • I P3.2 Felles praksis tek ein no pause i arbeidet med prosesskartlegging og startar opp igjen i august. Då blir også det neste delprosjektet, P3.3 Administrativ organisering starta opp. 
 • Digitaliseringsprosjektet har lagt ut ei overordna oppdatering for våren som har gått. Sjå denne her.

Sjå elles prosjektsidene for ei utfyllande oversikt. 

Vi tek ein pause i prosessane og i oppdateringa av OU-sidane i juli, og ønskjer alle ein god sommar!

Veke 25

 • 20.–21. juni blei det arrangert ei utvida leiarsamling på Solstrand, som førebuing til ein strategiprosess for HVL. Les meir om denne på kva-skjer sida til forprosjektet
 • Norske namn på fakultet er bestemt. Les meir om dette i eiga sak
 • Ein arbeidar vidare med å planlegge organisering av arbeidet i delprosjektet om adminstrativ organisasjonsstruktur. Dette prosjektet vil ha oppstart rett over sommaren. 

Veke 24

 • Namn på fakultet blei handsama i styret. Styret vedtok saka, men gav rektor mandat til i samråd med dekanane å gjere mindre justeringar i namna dersom dei såg det som naudsynt, tatt i betraktning styret sin diskusjon om namnevalga.
 • Helse- og sosialfaga hadde arbeidsmøte om instituttstrukturen. Her kom dei fram til to modellar som vil bli klargjorte for høyring, og to modellar ein ønskte meir tid til å vurdere. Prosessplanen blir forskyvd litt som følgje av dette, og dekanane justerer planen i møte måndag 19. juni.
 • I P3.2 Felles praksis er no om lag 40 grupper i sving med å skildre sentrale arbeidsprosessar innan sine administrative felt. I tillegg til å utvikle ein felles praksis for måten ein løyser administrative arbeidsoppgåver, er kartlegginga eit viktig grunnlag for å utarbeide eit kvalitetssystem for HVL.

Veke 23

Veka i OU-programmet kort oppsummert:

 • Prosessplanar for arbeidet med å etablere instituttstruktur under fakulteta er no lagt ut. Du finn dei i ei samla oversikt over sentrale dokument i OU-programmet.
 • Kartlegginga av administrative arbeidsprosessar held fram, og no er også arbeidet med å etablere neste delprosjekt - P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur - så vidt komen i gong. Nye leiarar vil vere sentrale i dette arbeidet, og prosjektet blir formelt starta opp i august. 
 • Digitaliseringsprosjektet har identifisert mulige kandidatar for automatisering av enkle administrative prosessar. Føremålet med å gjere dette er først og fremst å få vist fram konkrete eksempel på korleis ein kan automatisere arbeidsprosessar, og kva prosessar som eignar seg.

Veke 22

 • Forslaga til fakultetsnavn er no klare. Desse blir handsama styremøtet 15. juni. Sjå navneforslaga her.
 • Dekanane ved dagens lærarutdanningar har sendt forslag til instituttstruktur på høyring. 
 • Prosesskartlegging for «skikkanemnd», «studiekvalitet» og «beredskap»  har starta opp.
Første høyring om instituttstruktur

Korleis skal instituttstrukturen på fakultetet som skal romme lærarutdanningane, kulturfag og idrett sjå ut? Tre modeller er no sendt ut på høyring i organisasjonen.

Kva har skjedd tidlegare?

Sjå oversikt over kva som har skjedd frå veke til veke.