Alle aktuelle saker

Her finn du oversikt over alle nyhendesaker som har vore publisert om prosjekta i OU-programmet (organisasjonsutviklingsprogrammet).

Sakene er lista i kronologisk rekkefølge, frå eldste til nyaste.

Instituttstruktur ved helse- og sosialfag

Tilsette ved helse- og sosialfag har no fått tilsendt grunnlagsmateriale for høyring. Innspel til modellane skal skje via høyringsmøte som blir gjennomførte i august.

Navn på fakultetene

De norske navnene på fakultetene blir som innstilt i styresaken, mens man vil bruke litt mer tid på forkortelser og engelske navn.

5 ting du bør vite om OU

Du vil ikkje tru kor lett du kan halde deg oppdatert på arbeidet med å utvikle den nye organisasjonen.

Første høyring om instituttstruktur

Korleis skal instituttstrukturen på fakultetet som skal romme lærarutdanningane, kulturfag og idrett sjå ut? Tre modellar er no sendt ut på høyring i organisasjonen.

Å forme det største fakultetet

Fakultetet som skal romme lærarutdanningane, idrett og kulturfag blir det største fakultetet ved HVL, med mellom 450 og 500 tilsette. Arbeidet med organiseringa handlar mykje om å forme nye faglege identitetar.

Nettmøte om utviklinga av HVL

Onsdag 24. mai kl. 10–11 blir det nettmøte med rektor Berit Rokne og leiar for OU-programmet, Wiggo Hustad. Tema er utviklinga av HVL, og du kan stille spørsmål.

Hald deg orientert

Prosessane med å omorganisere og utvikle HVL er forskjellige både i dei ulike prosjekta og i dei ulike fagmiljøa. Sjå kva tiltak som er gjort for å gjere det lettare å halde seg orientert.

Toget som ikke har gått

Hvordan skal den administrative organiseringen av HVL se ut? Svaret ligger der framme et sted, og nå er omsider arbeidet med å komme dit kommet i gang.

Å leggje puslespelet på nytt

HVL skal ha fire fakultet. Prosessen med å avklare kva institutt som skal ligge til det enkelte fakultet, og kva namn dei skal ha, har no starta.