Forskning

Forskningen vår er delt inn i fem hovedområder.

 • Sammenlignende tjenesteforskning
  På dette forskningsområdet ser vi nærmere på den norske velferdsstatens tjenester i et komparativt perspektiv. Vårt hovedfokus er helse og omsorgstjenestene i kommunene

 • Implementeringsforskning i omsorgstjenestene
  Implementeringsforskning dreier seg om forskning på iverksetting av lovende kunnskap og forskningsresultater. Gjennom denne forskningen forsøker vi å bygge bro mellom ny kunnskap, nye modeller og praktisk handling.

 • Teknologi i helse og omsorg
  Den voksende, aldrende befolkning og vektleggingen av selvstendighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skaper behov for sammensatte helsetjenester. Hvordan kan vi bruke teknologi til å hjelpe disse menneskene i deres eget hjem?

 • Individer og individuelle forløp i omsorgstjenestene
  På dette forskningsområdet retter vi søkelyset på personene i omsorgstjenestene, det vil si personer i hjem eller institusjon som trenger profesjonell oppfølging. Hovedfokuset er på pasientforløp og samhandlingen mellom pasienter og ansatte.

 • Omsorgsfilosofi
  Hvordan trer omsorg fram og hvordan erfares den? Hvilke rammevilkår og spillerom gis omsorg innenfor pleie- og omsorgsinstitusjonene i dag? Dette er noen av spørsmålene som stilles i et felt hvor det arbeides i skjæringspunktet mellom empiri, filosofi og teoriutvikling.