Publikasjoner og anna formidling

Saman med våre partnarar driv vi formidlingsarbeid og publiserer vitskapelege artiklar, rapportar og kunnskapsoppsummering. Her finn du ein oversikt.

Forskingspublikasjonar og -resultat

Sjå ein oversikt frå Cristin

Tidsskrift for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning gjer ut eit tidskrift som presenterer forskingsresultat og populærvitskapelege artiklar.

Sjå Tidsskrift for omsorgsforskning

Rapportserien

Senter for omsorgsforskning gjer ut ein rapportserie som presenterer forskingsresultat knytt til prosjekt knytt til dei regionale sentrera.

Sjå Rapportserien

Omsorgsbiblioteket

Eit bibliotek på nett kor forsking og utviklingsarbeid blir samla og oppsummert for helse- og omsorgstenestene.

Sjå Omsorgsbiblioteket

Forskningshåndbok 

På oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet har Senter for omsorgsforskning lagd ei handbok om korleis kommunane kan medverke og tilretteleggje for forsking i helse- og omsorgstenestene.

Sjå Forskningshåndboka