Retningslinjer for behandling av fusk

Fusk eller forsøk på fusk betraktes som et tillitsbrudd overfor høgskolen og er usolidarisk overfor medstudenter.

Universitets- og høyskoleloven av 2005 (uhl.) har bestemmelser om fusk/forsøk på fusk. Både fusk og forsøk på fusk (heretter kalt fusk) kan medføre at eksamen blir annullert, og studenten kan bli utestengt fra institusjonen, samt fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under loven, i inntil ett år. Fusk vil således kunne medføre alvorlige konsekvenser for studenten. Medvirkning til fusk eller medvirkning til forsøk på fusk omfattes også av loven og kan føre til utestenging.

Retningslinjene beskriver hva fusk er, og gir eksempler på fusk ved ulike vurderingsformer. Del 1 omfatter hva fusk er og hvilke konsekvenser fusk kan få. Del 2 omfatter saksbehandlingen i saker der det er mistanke om fusk.

Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan fusk få

1.1 Generelt om informasjon

Før eksamen skal studentene ha tilgang til informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt på eksamen. Studentene skal også ha tilgang til informasjon om regler for sitering og bruk av kilder og om andre forhold som har betydning for den enkelte eksamen. Informasjonen skal være tydelig, gis i en lett tilgjengelig form og være skriftlig/webbasert. Den enkelte student har på sin side plikt til å sette seg grundig inn i informasjon som blir gitt.

Regler som knytter seg til den enkelte eksamensform skal også finnes uttrykt i emnebeskrivelse/studiehåndboken.

I eksamens- og prøvesituasjoner stilles det høye aktsomhetskrav til studentene, og den enkelte student har plikt til å sette seg inn i den informasjonen som gis i tilknytning til den enkelte eksamen. At studenten ikke kjenner til bestemmelsene fritar ikke for ansvar.

1.2 Hva er fusk?

Følgende siteres fra uhl. § 4-7 nr.1:

§ 4-7. Annullering av eksamen eller prøve
(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten
a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller
b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

Fusk er ikke definert i loven. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet (heretter kalt forskriften) § 10-1 sier følgende:

§ 10-1.Fusk og forsøk på fusk
(1) Konsekvensar av fusk og forsøk på fusk, eller medverknad til dette, vert regulert av lova § 4-7 og § 4-8.

(2) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller ved vilkår for å gå opp til eksamen reknar ein mellom anna:
a. Å ha ulovlege hjelpemiddel tilgjengelege under eksamen.
b. Å presentere andre sitt arbeid som sitt eige (plagiat).
c. Å sitere kjelder eller på annan måte nytte kjelder i skriftlege arbeid utan tilstrekkelege kjeldetilvisingar (plagiat). Å sitere eller på annan måte nytte eigne tidlegare eksamensarbeid utan tilstrekkeleg kjeldetilvising.
d. Å ha skaffa seg tilgjenge til eksamen ved å ha fuska ved prøve og liknande som er vilkår for å gå opp til eksamen, eller ved på urett grunnlag fått godkjenning for deltaking ved obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktivitetar.
e. Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidatar eller grupper.

(3) Ein student kan reknast for å ha fuska eller forsøkt å fuske frå det tidspunktet eksamenen eller den interne prøvinga er starta. Ein eksamen er å sjå på som starta:
a. Ved skriftleg skuleeksamen: Straks eksamensoppgåva er utlevert. Dersom det vert gjennomført kontroll av tillatne hjelpemiddel før oppgåveteksten er utlevert, jf. § 9-8 (14) og § 9-13 (6), er eksamenen å sjå på som påbyrja når eksamenskandidaten har levert inn sine hjelpemiddel for kontroll.
b. Ved heimeeksamen: På det tidspunktet som høgskulen har oppgitt at eksamensoppgåva kan hentast, lastast ned eller liknande.
c. Ved mappevurdering eller anna løpande vurdering: Ved utløpet av innleveringsfristen for det første av arbeida som går inn i vurderinga. Dette gjeld også om det i studieplanen eller emneplanen er fastsett at studenten sjølv kan velje kva for eit av arbeida som skal danne grunnlag for karakteren.
d. Ved andre vurderingsformer: Når den aktuelle praksisperioden eller liknande er påbyrja.

(4) Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk under eksamen eller intern prøve, skal eksamenskandidaten opplysast om at forholdet vil bli rapportert. Eksamenskandidaten har rett til å fullføre eksamenen eller prøven, men med den risiko at det kan bli reist sak om fusk eller forsøk på fusk.

(5) Annullering av eksamen eller prøve etter lova § 4-7 tel som eitt forsøk til eksamen eller prøve.

(6) Sak om annullering eller utestenging vert avgjort av Klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet. Klageinstans er det nasjonale klageorganet Felles klagenemnd, jf. lova § 5-1 nr. 7, jf. forskrift 10. oktober 2005 nr. 1192 om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10.

Eksempler på hva som kan betraktes som fusk/forsøk på fusk i henhold til disse retningslinjene (listen er ikke uttømmende):

a) Eksamen under tilsyn:
I forbindelse med skriftlig eksamen under tilsyn skal det stå oppført på selve eksamensoppgaven hvilke eventuelle hjelpemidler som er tillatt. Hjelpemidler utover dette, betraktes som ulovlige hjelpemidler. Det er tilstrekkelig at hjelpemidlene har vært tilgjengelig under eksamen - det er ikke avgjørende om studenten reelt har benyttet/forsøkt å benytte seg av dem for at det skal være å anse som fusk.

Ulovlige hjelpemidler kan være:

 • løsark og lapper med pensumrelevant innhold («fuskelapper»)
 • innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, lovsamlinger eller annet
 • egne kladdeark/innføringsark med allerede «kladdet/innført tekst»
 • pensumbøker eller andre relevante fagbøker som ikke er oppgitt under tillatte hjelpemidler
 • kalkulatorer som ikke er av tillatt type
 • elektroniske hjelpemidler og mobiltelefon

Det betraktes også som fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen på områder utenfor selve eksamenslokalet. Det er ikke tillatt å kommunisere muntlig eller digitalt med medstudenter eller andre i eller utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår.

b) Eksamen uten tilsyn, for eksempel skriftlige hjemmeoppgaver, studiekrav, prosjektoppgaver, mapper, masteroppgaver og andre større oppgaver:

Fusk i forbindelse med større oppgaver og hjemmeeksamen/mapper kan for eksempel være (plagiat):

 • gjengivelse av stoff/materiale hentet fra lærebøker, andre fagbøker, tidskrifter, egne eller andres oppgaver osv. som i teksten er framstilt uten kildehenvisning og klar markering av at det er sitater. Det ikke tilstrekkelig at kildene er oppført i litteraturliste.
 • besvarelse eller tekst som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse
 • besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten til en tidligere eksamen som studenten har fått studiepoeng for, uten å oppgi kilde
 • besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen
 • besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person for studenten
 • innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • samarbeid som fører til besvarelser med vesentlig likt innhold og/eller struktur der det kreves individuelle besvarelser

Ved individuelle besvarelser skal studentenes arbeid være selvstendig.

Høgskulen på Vestlandet bruker tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund for å avdekke tekstsammenfall/plagiat.

1.3 Konsekvenser av fusk

a) Annullering etter universitetsloven § 4-7 nr. 1 a og b

Den mildeste form for reaksjon er annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av kurs.

Vedtak om annullering treffes av klagenemnda med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

En eksamen som blir annullert teller som ett forsøk.

b) Utestenging etter universitetsloven § 4-8 nr. 3

Etter universitetsloven § 4-8 nr. 3 kan en student som har fusket utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under uhl. i inntil ett år. Et slikt vedtak fattes av klagenemnda med minst to tredelers flertall.

Vedtak om utestenging fra egen institusjon medfører at studenten ikke kan følge undervisningen og ikke ta eksamen i perioden for vedtatt utestenging. Dersom studenten også er utestengt fra institusjoner etter loven (institusjoner i Norge), kan studenten i utestengingsperioden heller ikke avlegge eksamen ved slike andre institusjoner. Studentens eventuelle tilgang til institusjonens datasystem og elektroniske læringsstøttesystem vil bli sperret.

Del 2 Saksbehandlingen

Hvordan oppdages fusk?

Fusk og forsøk på fusk samt medvirkning til dette kan oppdages i eksamenslokalet av eksamensvakt eller ved annen kontroll der, av sensor under sensurering, av faglærer eller annen ved innlevering av oppgaver, etter varsel fra medstudent eller andre og etter bruk av tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund.

Studentens rettigheter

Studenten har under hele prosessen rett til å se sakens dokumenter og til å forklare seg skriftlig og / eller muntlig. Studenten er imidlertid ikke forpliktet til å forklare seg. Dersom det blir reist sak om fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til dette, så sendes saken til behandling hos klagenemnda på HVL.

Fra sak er reist har studenten rett til å bruke advokat eller annen medhjelper på høyskolens regning. Advokatutgiftene dekkes etter offentlig salærsats.

Vedtaket fra klagenemnda kan påklages innen tre uker til Felles klagenemnd for studentsaker. I klagesaker er hovedregelen at studenten har rett til å få advokathjelp dekket ved utestenging, men ikke ved annullering.