Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved FHS

Vedtatt av dekan med hjemmel i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Rammeplaner og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling og saksforberedelse gjelder.

1. Generelt

Disse retningslinjene fastlegger felles rammer for gjennomføring av praksisstudier ved avdelingen og omfatter alle bachelor-, master- og videre studier.

Læringsutbytte, innhold og detaljerte krav i det enkelte praksisstudium er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen og praksisdokument.

Som vurderingsuttrykk for praksis brukes bestått /ikke bestått.

En student kan ikke påbegynne et nytt praksisstudium eller avlegge eksamen før forutgående praksisstudier er fullført med bestått resultat, med mindre annet fremgår av studieplanen ved den enkelte utdanning

2. Politiattest

I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kreves det at studenter legger frem politiattest ved opptak eller underveis i studiet. Informasjon om krav om politiattest vil stå i opptaksbrevet. Mer informasjon finner du i opptaksforskriften, se kap. 6, og på høgskolens egne sider om politiattest.

3. Arbeidsliv/praksissted

Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter normer og regler som gjelder i arbeidslivet. Vi henviser til avtaleverket og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Studenten er underlagt særlige krav om taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være kjent med bestemmelser om taushetsplikten og har avgitt taushetsløfte i samsvar med de krav høgskolen og praksisstedet stiller.

Studenten plikter å sette seg inn i og rette seg etter lov om helsepersonell, yrkesetiske retningslinjer samt andre relevante lover. Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell er sentral. Se også høgskolens retningslinjer for rusmisbruk

Studenter som gjennomfører praksisstudier regnes som arbeidstakere ved praksisstedet og omfattes av lov om yrkesskadeerstatning og lov om skadeserstatning. Det tilligger ikke høgskolens ansvar dersom studenten forårsaker skade på pasienter/brukere og materiell.

4. Tildeling av praksisplass

Praksiskontoret skaffer praksisplasser, ikke den enkelte student. Den enkelte utdanning tildeler praksisplass til studentene i samarbeid med praksiskontoret. Har du behov for tilrettelegging, vil høgskolen så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig, ta hensyn til dine behov. 

Høgskolen kan ikke pålegge praksisinstitusjonene å tilrettelegge for studenter med særskilte behov, men vil likevel oppfordre til tilrettelegging innenfor rammene til den enkelte praksisinstitusjon. Eksempler på særordninger kan være fysisk tilrettelegging under selve praksisoppholdet eller tilrettelegging for å amme.

Søknader vurderes etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. studenter med aleneansvar for barn under 18 år
  2. egen behandlingstrengende sykdom med dokumentasjon på at nødvendig behandling må gjennomføres i Bergen i den aktuelle tidsperioden
  3. studenter med daglig omsorg for barn under 12 år
  4. akutt/alvorlig sykdom eller funksjonsvansker i nær familie
  5. toppidrettsutøvere som er knyttet til olympiatoppen eller som er1.aktiv på landslag
  6. utøver i øverste divisjon på lagidrett
  7. enkeltutøver på nasjonalt nivå
  8. studenter som utøver kunst/kultur på nasjonalt nivå
  9. verv i studentparlamentsstyret, studentrådsstyret eller høgskolestyret

Merk at fortrinnsrett ikke gis automatisk selv om man oppfyller et kriterium.

Skriftlig søknad

Du må søke skriftlig om tilrettelegging. Legg ved aktuell dokumentasjon f.eks. barns fødselsattest, legeerklæring eller attest fra annen fagkyndig (av nyere dato).

Søknadsfrist er 1. april for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret. Ved praksis i løpet av første semester er søknadsfristen ved studiestart.

Søknad og dokumentasjon sendes elektronisk til post@hvl.no.

5. Økonomiske forhold og ekstrautgifter i forbindelse med praksis

Vi viser til vedtatte felles retningslinjer for refusjon av ekstra reiseutgifter i praksis og refusjon av husleie.

6. Ansvarsfordeling

Ansvars- og oppgavefordeling mellom høgskolen og praksisfeltet står nedfelt i studieplanen/praksisdokument.

7. Vurdering av student i praksis

Studentene skal vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Det skal fylles ut et vurderingsskjema fra hvert av disse vurderingsmøtene.

7.1 Vurderingskriterier

Utgangspunkt for vurdering av praksisstudiene er læringsutbytte for emnet. Nærmere informasjon om vurderingskriterier for den enkelte praksis finnes i emnebeskrivelsen/praksisdokument.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding.

7.2 Ved tvil om bestått praksis

Dersom det på et tidspunkt i en veiledet praksisperiode kan være tvil om studenten vil nå målene for læringsutbytte og bestå praksisperioden, skal praksisveileder umiddelbart orientere kontaktlærer og studenten kalles inn til et møte. Kontaktlærer sørger for at møte med student, praksisveileder og kontaktlærer gjennomføres. Studenten skal i møtet gis skriftlig varsel om at det er tvil om han/hun vil kunne oppfylle målene og bestå praksisperioden. I varselet skal det presiseres hva som må til for at studenten skal bestå praksisperioden. På møtet skal skjemaet - varsel om fare for ikke bestått praksis fylles ut og signeres av alle parter. Kopi av skjemaet sendes praksiskontoret. Studenten skal ha originalen. Dekan sender ut formelt brev om varsel om fare for ikke bestått praksis til studenten, med kopi til instituttleder og utdanningsleder.

Dette møtet skal avholdes senest tre uker før praksisperiodens slutt og uansett på et tidspunkt som gir studenten mulighet til å vise tilfredsstillende praksis i den siste del av perioden, for å bestå praksisperioden. Ved praksisperioder på fem uker eller mindre må møtet holdes halvveis i perioden.

7.3 Unntak fra generelle varslingsrutiner

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få vurderingen ikke bestått, selv om forutgående varsel ikke er gitt.

7.4 Sluttvurdering

Ved avslutning av praksisstudiene skal praksisveileder utarbeide en skriftlig individuell vurdering i henhold til vurderingsskjemaet/formularet som foreligger. Det innstilles til bestått eller ikke bestått praksisstudium. På sluttvurderingen deltar praksisveileder, student og evt. kontaktlærer. Vurderingsskjemaet skal opplyse om hvem som deltok på møtet og grunnlaget for vurderingen. Student, praksisveileder og kontaktlærer signerer vurderingsskjemaet. Studenten har anledning til å komme med evt. skriftlige merknader til vurderingsskjemaet, som legges ved. Studentene skal ha kopi av vurderingsskjemaet. Høgskolen har det overordnede ansvar for sluttvurderingen.

8. Skikkethetsvurdering

For studieprogrammene på bachelornivå stilles det krav til skikkethet for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Tvilsmeldingen må være skriftlig og kan skrives av medstudenter, personer i praksisfeltet og ansatte ved høgskolen. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

9. Konsekvenser av vurderingen ikke bestått

Dersom praksisstudiet er vurdert til ikke bestått, må hele praksisperioden tas om igjen før studenten kan gå videre i studiet. Studenten må gjennomføre ny praksisperiode neste gang denne arrangeres.

Får en student vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må utdanningen avbrytes, jf. bestemmelser i forskrift om studier og eksamen ved HVL. I helt spesielle tilfeller kan studenten søke om å få tilrettelagt en tredje praksisperiode.

10. Obligatorisk tilstedeværelse og fravær

Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Gyldig fravær (sykemelding/legeerklæring, ammefri, velferdspermisjon) skal dokumenteres og meldes fra til praksisstedet så snart det lar seg gjøre. Egenmelding/sykemelding leveres praksisstedet innen tre virkedager. Dersom sykdom overskrider tre dager, skal studenten levere sykemelding og orientere kontaktlærer.

Det kan maksimalt godkjennes gyldig fravær på 10 %. Dokumentert fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksissted og høgskolen tas igjen underveis eller med forlenget praksis, dersom mulig. Fravær over 20 %, vil som hovedregel medføre at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. For praksisperioder på inntil tre uker kan avdelingen stille særskilte krav til tilstedeværelse.

Studenter som er med i studentparlamentsstyret, studentrådsstyret eller høgskolestyret kan derimot søke om særplass i praksis. 

10.1 Organisasjonsfri

Studenter kan innvilges organisasjonsfri i praksisperioden i inntil en dag for hver syvende praksisdag som perioden inneholder, og kan tas ut sammenhengende eller hver for seg innenfor praksisperioden. Disse dagene erstatter dagene i praksis og skal ikke tas igjen. Forutsetningen er at praksislærer/veileder har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag og at det ikke er tvil om at studenten består praksis. Det er ikke mulig å få organisasjonsfri i overtakelsespraksisen. Ved behov for organisasjonsfri skal studenter senest en uke før orientere relevant fag- eller praksislærer/veileder om sitt behov.

11. Avbrutt praksis

Dersom en student må avbryte praksisstudiet, og mindre enn 80 % av praksisstudiet er gjennomført før avbrudd, må hele praksisperioden tas om igjen. Etter begrunnet søknad og når faglige grunner ikke er til hinder, kan imidlertid høgskolen godkjenne at kun de manglende delene av praksisperioden tas i etterkant.

Dersom studenten avbryter praksis uten gyldig grunn, vil resultatet bli ikke bestått.  Dette gjelder som et forsøk.

Når avbrutt praksis skyldes dokumentert sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan høgskolen bestemme at praksisperioden ikke regnes som gjennomført forsøk.

12. Sensurregistrering

Sensur registreres 3 uker etter avsluttet praksisperiode. Den enkelte utdanningen er ansvarlig for å levere en signert vurderingsprotokoll og originale sluttvurderingsskjema evt. rapporter til praksiskontoret innen 2 uker etter avsluttet praksis. Signert sluttvurderingsskjema/rapport kan sendes pr. epost til HIB-AHS-praksisadministrasjon@hvl.no.

13. Klagegang

Studenters rett til å klage over formelle feil i forbindelse med praksis følger av Lov om universiteter og høyskoler § 5-2.

Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages, jf. samme lov § 5-3 (5).

14. Ikrafttredelse

Retningslinjene trådde i kraft 1.8.2015 og ble oppdatert 22.3.2017.