Laboratorier for klinisk sykepleie

I laboratoriene kan studentene tilegne seg ferdigheter i trygge omgivelser som tillater prøving og feiling.

Laboratoriene brukes i undervisning på bachelor, videreutdanning og masternivå, primært innen sykepleie.  Laboratoriene er utstyrt med det nyeste innen medisinsk-teknisk utstyr som brukes i pasientbehandling i dag. Vi benytter pedagogiske metoder som demonstrasjon, ferdighetstrening, veiledning, rollespill, simulering og refleksjon relatert til sentrale ferdigheter i yrkesutøvelsen. Studentene øver både på yrkesspesifikke ferdigheter og på mer komplekse situasjoner basert på pasientrelaterte scenarioer.

Laboratoriene er utstyrt med de mest avanserte simuleringsdukkene som er på markedet i dag. Fra kontrollrommet styrer en operatør simuleringsdukkene på de ulike laboratoriene og samarbeider med en fasilitator i simuleringsrommet via lyd og bilder. Operatøren kommuniserer enten gjennom dukken, ut i rommet eller til fasilitator. Avansert AV-utstyr muliggjør videoopptak av simuleringsaktiviteten, som fasilitator kan vise for studentene i debrifing etter simuleringen.


Sykepleielaboratoriet

Sykepleielaboratoriet har 22 senger. Hver seng har PC med tilgang til nasjonale prosedyreverk og demonstrasjonsfilmer. 

På sykepleielaboratoriet trener studentene på å utvikle grunnleggende og avanserte ferdigheter de trenger for å utøve sitt fremtidige yrke.

Ferdigheter som studentene trener på, enten på hverandre eller på dukker, er for eksempel stell av pasienter, forflytning, sårbehandling, kateterisering, injeksjoner og infusjoner, perifere og sentrale venekatetre, sondenedleggelse, førstehjelp og basal og avansert hjerte-lungeredning. 

Jordmorlaboratoriet

På jordmordlaboratoriet bruker vi avansert simuleringsutstyr slik at studentene får muligheter til å tilegne seg viktige kliniske ferdigheter, knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.

Jordmorlaboratoriet er utstyrt med avanserte dukker som gjør det mulig å simulerer ulike typer fødsler og ulike obstetriske komplikasjoner og avvik i fødsel som blødning, setefødsel og fastsittende skuldre.

Intensivlaboratoriet

 

Operasjonslaboratoriet

Operasjonslaboratoriet er utformet som en operasjonsenhet likt det som finnes på Norske sykehus, med utstyr og fasiliteter som benyttes i kirurgisk behandling og akutt situasjoner.

Dette gjør det mulig for anestesi og operasjonsstudenter å innøve grunnleggende ferdigheter i spesialsykepleie.

Laboratoriet er utformet slik at anestesi og operasjonsstudenter kan jobbe sammen, og er dermed en arena for å trene på teamarbeid, tverrfaglig kommunikasjon, og akutte situasjoner.