Strategiprosess for HVL

HVL skal utarbeide ein strategi for den nye organisasjonen som skal gjelde frå 2018–2023. Perioden fell saman med den sentrale milepålen for universitetsambisjonen, og sikrar overlapp mellom åremåla for leiinga på nivå 1 og 2.

Strategien skal gi retning for ei langsiktig utvikling av den nye organisasjonen, og skal mellom anna byggje på fusjonsavtalen, eksisterande føringar og styrevedtak. Sjå tidslinje for arbeidet med strategien. 

I tillegg til ein overordna strategi, skal vi òg utarbeide strategiar for dei fire fakulteta i HVL. Desse skal byggje på den overordna strategien, og vise korleis fakulteta kan bidra til at HVL når måla vi har sett.

Aktuelt

Strategisamling i Bergen

Kva skal vere den faglege profilen vår? Og kvifor skal vi bli universitet? Dette var nokre av temaa som var oppe då ei rekkje HVL-folk var samla i Bergen for å diskutere HVL-strategien.