Strategiprosess for HVL 2017–18

HVL skal utarbeide ein strategi for den nye organisasjonen som skal gjelde frå 2018–2023.

Arbeidet i strategiprosessen skal munne ut i den første strategien for HVL. Strategien skal gi retning for ei langsiktig utvikling av den nye organisasjonen, og skal mellom anna byggje på fusjonsavtalen, eksisterande føringar og styrevedtak.

Aktuelt

Strategisamling i Bergen

Kva skal vere den faglege profilen vår? Og kvifor skal vi bli universitet? Dette var nokre av temaa som var oppe då ei rekkje HVL-folk var samla i Bergen for å diskutere HVL-strategien.

Innspel frå strategifrukostar

Kva skal vere visjonen til HVL, og kva verdiar skal prege det vi gjer? Dette var tema for den første bolken med strategifrukostar. Sjå innspel frå møta og innleiinga til styreleiar Hallén.

Tidshorisont

Strategiarbeidet starta i november 2017, og over nyttår starta ein med regulære møte. Etter planen blir strategien sendt på høyring i juni, og styret får så eit forslag på bordet i august 2018. Det kan komme ei forskyving i denne planen ettersom oppstarten av prosessen blei noko forseinka. 

Strategisk periode for den nye strategien vil vere frå 2018 til 2023. Perioden fell saman med den sentrale milepålen for universitetsambisjonen, og sikrar overlapp mellom åremåla for leiinga på nivå 1 og 2.

I tillegg til ein overordna strategi, skal vi òg utarbeide strategiar for dei fire fakulteta i HVL. Desse skal byggje på den overordna strategien, og vise korleis fakulteta kan bidra til at HVL når måla vi har sett.