Strategiprosess for HVL 2017–18

Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal utarbeide ein strategi for den nye organisasjonen som skal gjelde frå 2018–2023.

Arbeidet i strategiprosessen skal munne ut i den første strategien for høgskulen. Strategien skal gi retning for ei langsiktig utvikling av den nye organisasjonen, og han skal byggje på fusjonsavtalen, eksisterande føringar og styrevedtak.

Aktuelt

Innspel frå strategifrukostar

Kva skal vere visjonen til HVL, og kva verdiar skal prege det vi gjer? Dette var tema for den første bolken med strategifrukostar. Her kan du sjå innspel frå møta og innleiinga til styreleiar Hallén.

Referat frå møta

Alle referat frå møta i strategigruppa blir lagt ut når dei er godkjente. Her finn du møteplan og referat.

Tidshorisont

Strategiarbeidet starta i november 2017, og over nyttår starta ein med regulære møte. Etter planen blir strategien sendt på høyring i juni, og styret får så eit forslag på bordet i august 2018.

Strategisk periode for den nye strategien vil vere frå 2018 til 2023. Perioden fell saman med den sentrale milepålen for universitetsambisjonen og sikrar overlapp mellom åremåla for leiinga på nivå 1 og 2.

I tillegg til ein overordna strategi, skal ein òg utarbeide strategiar for dei fire fakulteta i HVL. Desse skal byggje på den overordna strategien, og vise korleis fakulteta kan bidra til at høgskulen når måla ein har sett.