Strategiprosess for HVL

Arbeidet med strategien for HVL starta i november 2017, og involverte både tilsette, studentar og eksterne samarbeidspartnarar.

Den sentrale strategigruppa vart leia av prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik. Gruppa var sett saman med medlemmer frå strategisk leiargruppe, tillitsvalde og studentar.

I innleiinga til prosessen var det arrangert dialogmøte med eksterne samarbeidspartnarar, og undervegs vart det arrangert fleire frukostmøte ved alle campus, der både studentar og tilsette var invitert. 

Det første utkastet til strategien vart lagt fram for styret og sendt på høyring før sommaren 2018. På bakgrunn av høyringssvara blei endeleg forslag til strategi for perioden 2019–2023 lagt fram for styret i september 2018.

I tillegg til ein overordna strategi, har det og blitt utarbeida strategiar for dei fire fakulteta i HVL. Fakulteta sine strategiar skal bygge opp under den overordna strategien. Prosessane gjekk delvis paralellt, og med dialog mellom dei ulike strategigruppene. 

Vedtatt strategi

«Kunnskap som bygger menneske og samfunn». Dette er HVL sin visjon, henta frå den ferske strategien for perioden 2019-2023.