Kravene til å bli universitet

Dette er kravene HVL må oppfylle for å kunne bli universitet.

 1. Institusjonen må ha tilstrekkelig nok ansatte med høy faglig kompetanse innen utdanning, forskning eller kunsterisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og formidling innenfor den faglige virksomheten til institusjonen.  

 2. Institusjonen må ha en stabil utdanning, forskning, eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 

 3. Institusjonen skal ha rett til å tildele doktorgrad alene på minst fire fagområder. De fire skal være godt dekkende for institusjonens faglige profil. To av disse skal være sentrale for regionale virksomheters verdiskaping, samtidig som fagområdene også må ha nasjonal betydning.

 4. Doktorgradsområdene skal dekke vesentlige deler av institusjonens faglige virksomhet. 

 5. Institusjonen skal ha stabil forskerutdanning og dokumentere at den i gjennomsnitt har uteksaminert fem doktorgrader på minst to av doktorgradsstudiene eller tilsvarende stipendiatprogram per år over en treårsperiode. Hver enkelt doktorgradsstudium skal over en periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater.

 6. Institusjonen skal alene ha akkreditering for minst fem studietilbud på høyere grads nivå. Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på studietilbud som dekker doktorgradsområdenes faglige profil. 

 7. Institusjonen skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsabreid og faglig utviklingsarbeid. Institusjonen skal delta i nasjonale samarbeid om doktorgradsutdanning og eventuelt tilsvarende for stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 8. Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og formidling 

 9. Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten. 

 10. Institusjonen skal ha en strategi for utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 

 11. Institusjonens systematiske kvalitetsarbeid skal være godkjent av NOKUT. 

 12. Institusjonen skal ha en relevant kompetanseprofil, og den samlede kompetansen skal være på nivå med sammenlignbare institusjoner i samme institusjonskategori. 

 13. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

 14. Institusjonen skal ha et jevnlig opptak av studenter og et tilfredsstillende antall kandidater som fullfører til normert tid. 

 15. Institusjonens forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige utviklingsarbeid skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten. 

 16. NOKUT skal gjennomføre en helhetlig vurdering av om institusjonens organisering, kvalitetsarbeid og resultater er tilstrekkelig til at institusjonen kan bære fullmaktene institusjonaliseringsakkrediteringen gir. Institusjonen skal dokumentere at kravene i lover og forskrifter er oppfylt. 

 17. Institusjonen skal ha et faglig nivå innen utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid som er i samsvar med kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling for høyere utdanning og fagskoleutdanning. 

Følgende kriterier kommer fra Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-5 Akkreditering av institusjoner og Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner.