Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) har støtta prosessar som skal danne grunnlag for ein felles organisasjon for Høgskulen på Vestlandet, fram til dette ansvaret blei plassert i den nye linja.

Frå 1.1.2018 er dei resterande medarbeidarane i programorganisasjonen mellombels plasserte under organisasjonsdirektøren. Med unntak for Prosjekt administrativ organisering  er alle prosjekta avslutta.

Du kan følge arbeidet med å etablere ein felles administrativ organisasjonsstruktur på desse sidene fram til prosjektet har levert sine leveransar. 

Aktuelt

Prosjekt faglig organisering er avsluttet

Fakultetene er i ferd med å tilsette ledere, ansvaret for å etablere en senterstruktur er lagt til prorektor for forskning, og felles råd og utvalg er etablert eller under etablering.

Viktige datoar

  • 28. november: Funksjonsplanar skal vere ferdig utarbeidd og blir sendt på høyring.  Sjå forslag til funksjonsplanar.
  • 13. desember: Svarfrist for høyring om funksjonsplanar.
    • Det trengst meir bearbeiding av funksjonsplanar i etterkant av høyringa enn etter opprinneleg plan. Ein justert plan for den vidare prosessen vil difor bli utarbeida på nyåret i 2018.
  • 23. januar: møte i strategisk leiargruppe der administrativ organisering er eitt tema. Etter dette møtet vil det bli meir klart korleis prosessen framover blir lagt opp med tanke på datoar. 
  • Når funksjonsplanar er godkjende: Arbeidet med bemanningsplanar kan starte.

Prosjekta

Programmet rommar eit sett prosjekt som høgskulestyret har vedteke rammer for:

Kva har allereie skjedd?

Vi er no inne i den siste fasen av fusjonsprosessen, der ein ny linjeorganisasjon skal på plass. Førebuinga til fusjonen blei organisert i eit fusjonsprogram, med underliggande prosjekt. Sluttrapportane til desse prosjekta, og styrehandsaminga av dei, legg nokre premiss for leveransane i denne delen av prosjektet. 

Sluttrapportane blei handsama i ulike styremøte hausten 2016 og våren 2017. Lenke til styrehandsaminga og protokoll frå styremøta finn du under kvart av prosjekta på fusjonsinfo.no

Det var særleg på fagleg organisering at styret gjorde endringar, då dei vedtok at HVL skal ha fire fakultet