Førsteamanuensis

Anne-Grethe Halding

Arbeids- og kompetanseområde

Sjukepleie og helsefag

Intensivsjukepleie

Pasientopplevingar ved alvorleg og langvarig sjukdom, kronisk lungesjukdom

Samhandling

Brukarmedverknad i forsking og klinikk

Eigenomsorg/self-management

Dagkirurgi

Kvalitative metodar, fenomenologi

Underviser i

 • Samhandling innan helse- og sosialtenestene
 • Brukarmedverknad i klinikk og forsking
 • Ulike perspektiv på helse og sjukdom

Forskar på

 • Pasienterfaringar- kronisk sjukdom og kreft
 • Brukarmedverknad i forsking
 • Sosial støtte
 • Eigenomsorg/ self-management
 • Samhandling i helsetenestene
 • Pasienterfaringar
 • Alvorleg og langvarig sjukdom

Forskargrupper

Publikasjonar

 • A planned but vulnerable pathway towards self-management following day surgery. Orthopaedic patients'experiences

  Halding, Anne-Grethe, Hovland, Gro, Johansen, Venke Agnes, Eide, Petrin Hege, Kringeland, Tone Åslaug (2020)
 • A vulnerable journey. Patients' lived experiences during and following day-surgery in rural Norway

  Halding, Anne-Grethe, Hovland, Gro, Eide, Petrin Hege, Johansen, Venke A, Kringeland, Tone Åslaug (2019)
 • Samarbeidsforsking for utvikling av brukarbaserte tenester-prosess og nokre resultat

  Halding, Anne-Grethe (2018)
 • COPD transitions in health and self-management: service users’ experiences from everyday life

  Halding, Anne-Grethe, Aarsheim, Evy, ergoterapeut, Dolmen, Nina Marie, brukerrepresentant, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Forsking med brukarar kan gi forbetra kvalitet på KOLS- tenester

  Halding, Anne-Grethe, Aarsheim, Evy, ergoterapeut, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Hvordan opplever og erfarer pasienter egenbehandling hjemme etter dagkirurgi

  Halding, Anne-Grethe, Eide, Petrin Hege, Kringeland, Tone Åslaug (2018)
 • Korleis er det å leve med Kols i ulike sjukdomsfasar og i møte med helsetenestene?

  Halding, Anne-Grethe, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Adolescents' perspectives on everyday life With obesity: a Qualitative study

  Øen, Kirsten Gudbjørg, Kvilhaugsvik, Bente, Eldal, Kari, Halding, Anne-Grethe (2018)
 • Eit krevjande og meiningsfullt samspel. Medforsking og KOLS

  Halding, Anne-Grethe (2017)
 • Samarbeidsforsking som modell for utvikling av brukarbaserte tenester - prosess og nokre resultat

  Halding, Anne-Grethe, Grov, Ellen Karine (2017)
 • Self-rated health aspects among persons living with chronic obstructive pulmonary disease

  Halding, Anne-Grethe, Grov, Ellen Karine (2017)
 • Korleis vert personar med KOLS følgt oppi Sogn og Fjordane? Eit samarbeidsforskingsprosjekt

  Halding, Anne-Grethe (2016)
 • «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking

  Halding, Anne-Grethe, Moltu, Christian, Fossøy, Aud Berit, Grov, Ellen Karine (2016)
 • Styrking av brukardeltaking

  Halding, Anne-Grethe (2015)
 • Adolescents' experiences obesity as a shameful and vulnerable subject

  Øen, Gudbjørg Kirsten, Eldal, Kari, Kvilhaugsvik, Bente, Halding, Anne-Grethe (2015)
 • Adolescents' experiences with obesity. A qualitative study

  Øen, Gudbjørg Kirsten, Kvilhaugsvik, Bente, Eldal, Kari, Halding, Anne-Grethe (2015)
 • Enhancing Userinvolvement in research

  Halding, Anne-Grethe, Grov, Ellen Karine, Fossøy, Aud Berit, Larsen, Tone, Dolmen, Nina Marie, brukerrepresentant, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Valvik, Steinar, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grimelid, Grete Berg, spesialsjukepleiar, Aarsheim, Evy, ergoterapeut (2014)
 • Social provision and loneliness among older people suffering from chronic physical illness. A mixed-methods approach

  Kvaal, Kari, Halding, Anne-Grethe, Kvigne, Kari (2014)
 • Pasientar sine erfaringar frå lungerehabiitering og tida etterpå. Kva betyr medverknad og kunnskapsdeling?

  Halding, Anne-Grethe (2013)
 • The challenge of experienced stigmatisation for self-infliction among persons living with COPD- can health personnel make a difference?

  Halding, Anne-Grethe (2013)
 • The pros of patient involvement in pulmonary rehbilitation as experienced by patients

  Halding, Anne-Grethe (2013)
 • Mverdagen med oksygen- min oksygenperm

  Halding, Anne-Grethe, Midtbø, Nina Johnsen (2013)
 • Ensomhet hos hjemmmeboende eldre

  Høye, Sevald, Ulstein, Ingun, Halding, Anne-Grethe, Kvaal, Kari, Kvigne, Kari (2013)
 • Facing the challenges

  Kari Eldal, Tvedt, Halding, Anne-Grethe (2013)
 • Hverdagen med O2

  Midtbø, Nina Johnsen, Halding, Anne-Grethe (2013)
 • Betre oppfølging av personar som lever med KOLS- eit samarbeidsforskingsprosjekt

  Halding, Anne-Grethe (2012)
 • Kvardag og rehabilitering i livet med KOLS- ein kvalitativ studie av pasienterfaringar

  Halding, Anne-Grethe (2012)
 • Pasientperspektivet på på behov for og nytte av KOLS-rehabilitering. Frå ph D avhandlinga:"Everyday life and rehabilitation in COPD- a qualitative study of patients' experiences

  Halding, Anne-Grethe (2012)
 • Praksisnær samhandlingsforsking og innovasjon

  Halding, Anne-Grethe (2012)
 • Patients' experiences of health transitions in pulmonary rehabilitation

  Halding, Anne-Grethe, Heggdal, Kristin (2012)
 • Hverdagen med oksygen

  Halding, Anne-Grethe, Midtbø, Nina Johnsen, Grimelid, Grete Berg (2012)
 • Ensomhet som helseproblem og utfordring for helsetjenesten

  Kvigne, Kari, Halding, Anne-Grethe, Kvaal, Kari (2012)
 • Betydning av pasientmedvirkning og kunnskapsdeling i lungerehabilitering

  Halding, Anne-Grethe (2011)
 • Commentary on scientific paper; Living with chronic obstructive pulmonary disease in northern regional Australia

  Halding, Anne-Grethe (2011)
 • Everyday life and rehabilitation in COPD- a qualitative study of patients' experiences

  Halding, Anne-Grethe (2011)
 • Kvardag og rehabilitering i livet med KOLS-ein kvalitativ studie av pasientar sine erfaringar. Populærvitskapleg framstilling av Ph D avhandling

  Halding, Anne-Grethe (2011)
 • Experiences of self-blame and stigmatisation for self-infliction among individuals living with COPD

  Halding, Anne-Grethe, Heggdal, Kristin, Wahl, Astrid (2011)
 • Min oksygenperm

  Halding, Anne-Grethe, Midtbø, Nina Johnsen (2011)
 • Felleskap og medvirkning som bidrar til mestring. Pasienterfaringer fra deltakelse i KOLS rehabiliteringsgrupper

  Halding, Anne-Grethe (2010)
 • KOLS kommer snikende

  Halding, Anne-Grethe (2010)
 • KOLS kommer snikende

  Halding, Anne-Grethe (2010)
 • Pasientar som ressursar i helsevesenet

  Halding, Anne-Grethe (2010)
 • 'Belonging'. 'Patients' experiences of social relationships during pulmonary rehabilitation

  Halding, Anne-Grethe, Wahl, Astrid, Heggdal, Kristin (2010)
 • Patients` Experiences as Part of Evidence in Rehabilitation for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Existing Research and Future Challenges

  Halding, Anne-Grethe (2008)
 • Å møte nokon som veit korleis det er! Ein kvalitativ studie om pasienterfaringar frå KOLS- rehabilitering

  Halding, Anne-Grethe (2008)
 • Treng vi KOLS-dagen

  Halding, Anne-Grethe (2007)
 • Treng vi KOLS-dagen

  Halding, Anne-Grethe (2007)
 • Pasienterfaringar frå kronisk obstruktiv lungesjukdom og rehabilitering med fokus på livskvaltiet og meistring. Foreløpige funn frå kvalitativ intervjustudie

  Halding, Anne-Grethe (2006)
 • Pasienterfaringar som kunnskapskjelde i KOLS-rehabilitering. Ei vitskapsteoretisk drøfting av eksisterande kunnskapsgrunnlag og bruk av pasientar sine dagleglivserfaringar som vitskapleg kunnskap

  Halding, Anne-Grethe (2005)
 • What is it like living with the diagnosis of cancer?

  Sægrov, Solveig, Halding, Anne-Grethe (2004)
 • Essensielle fenomen i kreftomsorga

  Halding, Anne-Grethe (2003)
 • Møtet med kreften og hjelpeapparatet

  Halding, Anne-Grethe (2003)
 • Livet med kreften og hjelpeapparatet. Ein utforskande studie av livet med kreft og kreftomsorg

  Halding, Anne-Grethe (2002)
 • Livet med kreften og hjelpeapparatet. Hovudtrekk frå ein kvalitativ studie om livet med kreft og kreftomsorg

  Halding, Anne-Grethe (2002)
 • Livet med kreften og hjelpeapparatet - ein utforskande studie av livet med kreft og kreftomsorg. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag, spesialfag Sykepleievitenskap. Det medisinske fakultet og Det psykologisk fakultet, SEVU, Universitetet i Bergen

  Halding, Anne-Grethe (2001)
 • Livet med kreften og hjelpeapparatet. Ein utforskande studie av livet med kreft og kreftomsorg

  Halding, Anne-Grethe (2001)