Fagansvarleg utd.kvalitet,portef,analyse

Bente Sønsthagen

Bente Sønsthagen
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3044

Arbeids- og kompetanseområde

- Kvalitet i emne og studieprogram, arbeider m.a med formelle krav til studie- og emneplanar, vurdering av nye studieprogram, periodiske evalueringar av studieprogram, deltakar i internasjonalisersprosjektet

- Sekretær for utdanningsutvalet ved HVL

- Ansvar for Kvalitetshandbok på nett og sharepointløysing for lagring og formidling av dokumentasjon

- Verneombod for fellesadministrasjonen campus Sogndal