Arbeids- og kompetanseområde

Utdanning: Cand.scient innan fagområdet fysikalsk kjemi ved UiB.
Arbeid ved Høgskulen på Vestlandet:
Studiekoordinator ved kjemiingeniørutdanninga.
Undervisning med kompetanseområde innan fysikalsk kjemi, instrumentelle analysemetodar og analytiske teknikkar.
Forsking (i mindre grad) med deltaking i to prosjekt.

Underviser i

  • KJE101 Instrumentell analyse
  • KJE104 Fysikalsk kjemi
  • KJE111 Analyseteknikk
  • KJE150 Bacheloroppgåve

Forskar på

  • Prosjekt: "Vasskvalitet, vassmengder, grenseverdiar og stress hjå laksefisk og andre artar."
  • RFF-prosjekt med Bergen kommune: "Utnytting av avfall frå marin matproduksjon til regional fornybar energi".

Forskargrupper

  • Gruppe med strategisk plassering: Energi og miljøteknologi.