Administrasjonssjef

Trude Engebretsen

Arbeids- og kompetanseområde

Administrasjonssjefen leiar stabseiningen som løyser administrative oppgåver lagt til fakultetet innanfor områda økonomi, FoUi, HR og leiarstøtte. Administrasjonssjefen har også et delegert ansvar for økonomistyring i fakultetet og personalansvar for medarbeidarane i stabseininga, og rapporterer til dekan.
Administrasjonssjefen har mellom anna følgjande ansvarsområde:
-Ansvar for økonomiforvaltninga i fakultetet, herunder budsjett og økonomioppfølging
-Administrativt ansvar for dei oppgåvene innan FoUi og HR som blir lagt til fakultetet
-Ansvar for at fakultetet har eit godt system for leiarstøtte
-Utviklings-, utgreiings- og analyseoppgåver
-Saksførebuing for råd og utval i fakultetet
-Personalansvar for medarbeidarar i eiga eining
-Sikre god samhandling internt i fakultetet og med relevante einingar i fellesadministrasjonen