Forskar

Mariya Stoyanova Bikova

Arbeids- og kompetanseområde

Evaluering av regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 (Omsorgsplan 2020): https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_2020.pdf sammen med UiO og NOVA på oppdrag fra Norges forskningsråd.
Oppgaven vil være å evaluere om de tiltakene og virkemidlene som er benyttet virker som planlagt. I tillegg skal evalueringen gi en oversikt over viktige utviklingstrekk i omsorgstjenestene over tid, fokusere på variasjon mellom kommuner og på omsorgsinnovasjoner som gir bedre tjenester til brukerne og bærekraftige tjenester over tid.

Forskar på

  • Kommunale omsorgstjenester
  • Brukermedvirkning
  • Sosial politikk
  • Hverdagsrehabilitering
  • Implementering av velferdstjenester