Rådgivar

Therese Bøyum

Therese Bøyum
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 003-C

Arbeids- og kompetanseområde

Fakultetsrådgiver for Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Ansvarsområde

Arbeide med leiinga ved fakultetet i strategiske spørsmål, og utvikling av fakultetet. 

Arbeidsoppgåver

  • planarbeid: årsplan, årsrapport, årshjul. 
  • handlingsplanar og strategiar 
  • analyse- og utgreiingsarbeid
  • førebuing av høyringssaker 
  • bistå med planlegging og organisering av fellesaktiviteter i fakultetet
  • saksførebuing og drift/sekretariatsfunksjon for fakultetsrådet, og sekretær for leiargruppa ved FHS
  • administrativ støttefunksjon i andre saker, etter behov og i samråd med administrasjonssjef

Min bakgrunn

Eg er utdanna sosionom, og har vore tilsett i NAV frå 2007-2019. Frå 2007 til 2012 jobba eg i sosialtenesta i Bergen sentrum, frå 2012-2019 var eg tilsett i NAV arbeid og ytelser Sogn. Den siste tida i NAV, var eg fagkoordinator for sjukepengeavdelinga i Sogn og Fjordane. Der hadde eg det overordna ansvaret for fagleg kvalitet i sakshandsaming av sjukepengar (opplæring, utarbeiding av rutinar, kvalitetssikring m.m.). Her var eg også ein del av eit nasjonalt nettverk, som skulle sikre lik kvalitet og forståelse av regelverket, på tvers av enhetene i landet.