Førsteamanuensis

Åshild Berg-Brekkhus

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna pedagog (Ph.D) og har mine arbeids- og kompetanseområder innan allmenn pedagogikk, didaktikk, praktisk pedagogikk, spesialpedagogikk samt yrkespedagogikk. Eg har grunnutdanning som sjukepleiar og mitt faglege, pedagogiske fundament tar særleg utgangspunkt i mellommenneskjelege aspekt, etikk og livskvalitetsperspektiv i utdanning- og opplæring. 

Eg har lang arbeidserfaring frå den videregåande skulen der eg har undervist i både studieforberedande og yrkesforberedande fag. Hovedinteressene mine er barn og unge si likeverd og rettferd til deltaking, danning og demokratisk inkludering, særleg med vekt på sosial ulikskap og forebyggjing av marginalisering. 

Innan HVL er arbeidsområda mine knytt til PPU, men eg har óg hatt undervisningsoppgåver innan Master i undervisningsvitenskap, Spesialpedagogikk, Rådgivningstudie samt HMS-studie. 

I doktorgradsarbeidet mitt har eg forska i kapabilitetstilnærminga (Capability Approach) og studert ungdom si kapabilitetsutvikling, eller deira reelle føresetnader, moglegheiter og friheit til å utvikle sitt potensial og delta på likeverdige vilkår i utdanning- og yrkesliv og i samfunn og demokrati. Mine forskarsinteresser omhandlar også spørsmål om den rolla yrke og arbeidsliv har eller bør ha i grunnutdanningane, og ungdom sine overgangar frå ungdomsskole til Vgs. og frå utdanning til arbeidsliv. 

 

Underviser i

 • Pedagogisk teori
 • Didaktikk
 • Praktisk pedagogikk
 • Kapabilitetstilnærminga
 • Yrkesopplæring
 • Pedagogisk filosofi
 • Kritisk demokratisk danning

Forskar på

 • Barn og unge si kapabilitetsutvikling
 • Demokrati og danning
 • Yrkesopplæring og overgangar mellom utdanning og arbeidsliv
 • Utviklingsarbeid i skulen 

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Preparedness for Lived Democracy. Exploring the Value of Capabilities and Controversies in Education.

  Werler, Tobias Christoph, Berg-Brekkhus, Åshild (2022)
 • Alle barn er evnerike med stort læringspotensial.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Capabilities as preparedness for work. A two-case study through the lens of the capability approach.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Capability Approach: Et etisk og verdimessig grunnlag for å introdusere konfliktfylte tema i klasserommet? Raftostiftelsen, "Flytende Frykt", Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemettisme.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Elevnær: Hva kjennetegner god undervisning.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Ja! Elever som leser fysikk på universitetsnivå, skal sitte i samme klasserom som andre elever.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Om yrkesfagene, plass i utdanningssystemet og ferdigheter.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Opportunities, freedom and potentials for democratic participation and citizenship: Students expressed experiences in the light of the capability approach.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Presentasjon av doktorgradsarbeid: Mulighetsbetingelser, frihet og utviklingspotensial i den videregående skolen - en studie i lys av kapabilitetstilnærmingen.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Presentasjon av egen forskning/doktorgradsarbeid

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Skolen må ikke bli en talentkonkurranse for særlig evnerike barn.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2021)
 • Levd demokrati og deliberal didaktisk praksis. En studie i lys av kapabilitetstilnærmingen.

  Berg-Brekkhus, Åshild, Werler, Tobias Christoph (2021)
 • Classroom Development Through Teacher-Researcher Collaboration

  Werler, Tobias Christoph, Foldnes, Vibeke Solsvik, Berg-Brekkhus, Åshild, Færevaag, Margaret Klepstad (2021)
 • Mulighetsbetingelser, frihet og utviklingspotensial hos elever i den videregående skolen: En kvalitativ to-casestudie i lys av kapabilitetstilnærmingen.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2020)
 • Oppgitt emne til prøveforelesning: Drøft mulige kritiske perspektiver på den såkalte ‘capability approach’ innenfor utdanningsforskning.

  Berg-Brekkhus, Åshild (2020)
 • Mulighetsbetingelser, frihet og utviklingspotensial hos elever i den videregående skolen.En kvalitativ to-casestudie i lys av kapabilitetstilnærmingen.

  Berg-Brekkhus, Åshild, Brekkhus, Åshild Berg (2020)
 • Kapabilitetstilnærmingen: Et verdigrunnlag for å introdusere kontroversielle tema i klasserommet?

  Brekkhus, Åshild Berg (2019)
 • Operationalization of the Capability Approach- Operationalizing Bildung?

  Brekkhus, Åshild Berg, Werler, Tobias Christoph (2019)
 • Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier

  Hauge, Kjellrun Hiis, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Lilland, Inger Elin, Kacerja, Suela, Brekkhus, Åshild Berg, Werler, Tobias Christoph (2019)
 • Fake news

  Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin, Kacerja, Suela, Brekkhus, Åshild Berg, Breivega, Kjersti Maria Rongen (2019)
 • Har faglærte lite kulturell kapital?

  Hestholm, Grethe Nina, Hovland, Kjersti, Brekkhus, Åshild Berg, Bruvik, Åse Norunn Nedrebø, Heimly, Gisle, Traavik, Njål Vidar, Kløve-Graue, Valborg, Sandal, Ann Karin (2019)
 • Fake news og kritisk danning

  Lilland, Inger Elin, Hauge, Kjellrun Hiis, Kacerja, Suela, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Brekkhus, Åshild Berg (2019)
 • Kapabilitetstilnærmingen (Capability Approach) Et verdigrunnlag for å introdusere konfliktfylte tema i klasserommet?

  Brekkhus, Åshild Berg (2018)
 • Operasjonalisering av kapabilitetstilnærmingen. Et eksempel fra en kvalitativ studie i norsk videregående opplæring.

  Brekkhus, Åshild Berg, Werler, Tobias Christoph (2018)
 • Capability Approach: Et etisk og verdimessig grunnlag for å introdusere konfliktfylte tema i klasserommet?

  Brekkhus, Åshild Berg (2017)
 • Kapabilitetstilnærmingen (Capability Approach): En alternativ tilnærming til utdanning og pedagogikk?

  Brekkhus, Åshild Berg (2017)
 • Capability for Empowerment and Work through Vocational Education and Training (VET) in Upper Secondary Education in Norway

  Brekkhus, Åshild Berg, Werler, Tobias Christoph (2017)
 • School Equipment - a theory about its functions and effects: Insights from an explorative study

  Werler, Tobias Christoph, Brekkhus, Åshild Berg (2017)
 • The capability approach -How do teachers inhibit or promote the pupils functionings ? Insights from a Norwegian study on Upper Secondary Education.

  Werler, Tobias Christoph, Brekkhus, Åshild Berg (2017)
 • Kartlegging av utstyr i videregående skole. Delrapport.

  Haugland, Aina Isdal, Nordhagen, Inger, Ryssevik, Jostein, Skutlaberg, Linn Synnøve, Werler, Tobias Christoph, Brekkhus, Åshild Berg (2016)
 • Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyr i videregående skole.

  Ryssevik, Jostein, Skutlaberg, Linn Synnøve, Haugland, Aina Isdal, Nordhagen, Inger, Werler, Tobias Christoph, Brekkhus, Åshild Berg (2016)
 • Capability Expansion in Upper Secondary Schools in Norway?

  Werler, Tobias Christoph, Brekkhus, Åshild Berg (2016)
 • – Fagskole kan være et fint alternativ.

  Brekkhus, Åshild Berg (2015)
 • "Det er jo litt sånn at de skal ta et valg, ikke sant… ?"– En fenomenologisk studie om frafall i videregående skole: Yrkesfaglærere og skolelederes opplevelser og erfaringer

  Brekkhus, Åshild Berg (2015)
 • Fag- og yrkesopplæringen i en hybrid kunnskaps økologi: Utvikling av faget Prosjekt til fordypning (PTF). En kulturhistorisk- aktivitetsteoretisk tilnærming

  Brekkhus, Åshild Berg (2012)
 • Fag og yrkesopplæringen i komplekse kunnskapskontekster:Et sosiokulturelt perspektiv på organisatoriske læreprosesser

  Brekkhus, Åshild Berg (2012)
 • Frafall i videregående skole

  Brekkhus, Åshild Berg (2012)
 • Education and learning in Hybrid Knowledge Ecology: A contribution to the dropout-problem in secondary education

  Brekkhus, Åshild Berg (2011)
 • Frafall i videregående skole

  Brekkhus, Åshild Berg (2011)