Professor

Bodil Elise Ravneberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er statsviter og opptatt av organisering og tilrettelegging av tjenester for samfunnsborgerne. Viktige tema i forskningen min er politikkutforming, samarbeid og koordinering for sosial deltakelse, mangfold og integrering/inkludering. Arbeidet mitt omfatter analyser av ulike politikkområder og mange av dem i et historisk perspektiv, især innen utdanning, velferd og folkehelse. Utvikling og endring av velferds- og omsorgsideologier, enhetsskolens historie, velferdsteknologiske løsninger, profesjonaliseringsprosesser, organisasjonsperspektiver og endringer i synet på mottakere av velferdstjenestene har stått sentralt. Teoretisk har de viktigste verktøyene blitt hentet fra profesjonsteori, organisasjonsteori, historisk sosiologi, demokratiteori, skole- og utdanningshistorie, samt teorier om sosial kapital, politisk og sosial deltakelse og medvirkning. Metodisk har jeg arbeidet mest med kvalitative metoder, men har også anvendt kvantitative metoder i noen grad.

Underviser i

 • Bachelor i folkehelsearbeid: Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode
 • Samfunnskunnskap i grunnskolelærerutdanningen
 • PhD studiet: Studier av danning og didaktiske praksiser
 • Bachelor i folkehelsearbeid: organisasjons- og samfunnsperspektiv

Forskar på

 • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
 • Velferdsteknologier og profesjonene
 • Fordommer
 • Integrering av sårbare barn og unge i utdanning og lokalsamfunn

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Preservice teacher perspectives on teaching controversial political issues in multicultural classrooms in Norway and South Africa

  Ravneberg, Bodil Elise, Rangnes, Toril Eskeland (2022)
 • Mot en kontekstuell forståelse av fordomsbegrepet.

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise, Solbue, Vibeke (2021)
 • Bokbad på Litteraturhuset i Bergen: Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravnebergn Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (2021). von der Lippe, M. (red.). Oslo: Universitetsforlaget. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn (2021). Bodil Ravneberg et.al. (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

  Lippe, von der, Marie, Vogt, Kristoffer Chelsom, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Funkisbevegelsens identitetspolitikk

  Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Integration work in local communities - project description

  Ravneberg, Bodil Elise, Faye, Reidun Helen (2021)
 • Kafedialog i voksenopplæring

  Ravneberg, Bodil Elise, Lyngstad, Mette Bøe, Solbue, Vibeke (2020)
 • Lærerstudenters refleksjoner om risikofylte temaer

  Rangnes, Toril Eskeland, Ravneberg, Bodil (2019)
 • Utfordringer i profesjonskvalifisering. Generalist eller spesialist?

  Ravneberg, Bodil Elise (2019)
 • Sluttrapport: Robotdusj som et løft i offentlig sektor

  Leister, Wolfgang, Aursand, Peder, Kristoffersen, Thor O., Ravneberg, Bodil, Øvsthus, Knut (2018)
 • The case of the "dull" pupil in the Norwegian Folk School 1892-1930

  Ravneberg, Bodil (2018)
 • The participation of adolescents and children in Asset Based Community Development (ABCD). A critical systematic review of the literature

  Agdal, Rita, Midtgård, Inger Helen, Meidell, Vigdis, Herfindal, Torunn, Ravneberg, Bodil, Tysnes, Ingunn Barmen (2017)
 • Asset based community development for health promotion. What can we learn from community councils in Bømlo?

  Midtgård, Inger Helen, Agdal, Rita, Tysnes, Ingunn Barmen, Meidell, Vigdis, Storetvedt, Maren, Ahmer, Carolyn, Ravneberg, Bodil, Njærheim, Anne- Beth (2017)
 • Enabling Technologies for Independent Living - an Ethical Discussion on the Introduction of Robotics into Public Service Provision for Vulnerable People

  Ravneberg, Bodil (2017)
 • Humanitære organisasjoner - døråpnere eller brobyggere i lokalsamfunnet?

  Ravneberg, Bodil (2017)
 • Integration and Network Building in Multicultural Local Communities

  Ravneberg, Bodil (2017)
 • Skolens potensiale som demokratisk verdiformidler og integrerende kraft

  Ravneberg, Bodil (2017)
 • Lærerstudenters praksisrefleksjoner knyttet til demokratiundervisning i flerkulturelle klasserom i Norge og Sør-Afrika

  Ravneberg, Bodil, Rangnes, Toril Eskeland (2017)
 • Disability, Society and Assistive Technology

  Ravneberg, Bodil, Søderstrøm, Sylvia (2017)
 • The Affect on Professionalism by the Introduction of Robotics into Home Nursing Care

  Ravneberg, Bodil, Øvsthus, Knut (2017)
 • The impact on practice, outcomes and costs of new roles for health professionals: a study protocol for MUNROS

  Bond, Christine, Bruhn, Hanne, de Bont, Antoinette, van Exel, Job, Busse, Reinhard, Sutton, Matthew, Askildsen, Jan Erik, Opsahl, Jon, Haug, Kjell, Berven, Nina, Folkestad, Bjarte, Ludvigsen, Kari, Ravneberg, Bodil, Östergren, Linda, Islam, M. Kamrul (2016)
 • Frivillighet og forskjellighet

  Ravneberg, Bodil (2016)
 • Integrering i lokalsamfunnet. Barrierer og mulighetsrom.

  Ravneberg, Bodil (2016)
 • NYE MULIGHETER FOR INTERAKSJON MELLOM MENNESKE OG ROBOTIKK

  Ravneberg, Bodil (2016)
 • Personsentrert velferdsteknologi - design, brukerstyring og etiske dilemma

  Ravneberg, Bodil (2016)
 • Implications of Introducing Robotics into Home Nursing Care

  Ravneberg, Bodil, Øvsthus, Knut (2016)
 • Kommunal tilrettelegging for installering og bruk av smartdusj i hjemmet – muligheter og betingelser

  Ravneberg, Bodil, Øvsthus, Knut (2016)
 • Student Teacher´s Practice Reflections on Teaching Democracy in Multi-ethnic Classrooms in Norway and South Africa

  Rangnes, Toril Eskeland, Ravneberg, Bodil (2015)
 • Frivillige organisasjoner - arena for brobyggende aktiviteter og integrering i lokalsamfunnet

  Ravneberg, Bodil (2015)
 • Frivillighetens betydning for nettverksbygging og integreringsarbeid i lokalsamfunnet. Ulike roller og forutsetninger.

  Ravneberg, Bodil (2015)
 • Integrering av barn og unge med minoritetsbakgrunn i lokalsamfunnet - frivillige organisasjoner, skolen og lokale myndigheter sin rolle

  Ravneberg, Bodil (2015)
 • Integrering av barn og unge med minoritetsbakgrunn til lokalsamfunnet - frivillige organisasjoner og skolens/SFO sin rolle

  Ravneberg, Bodil (2015)
 • Integrering av barn og unge med minoritetsetnisk bakgrunn med fokus på deltakelse i idrettslivet i lokalsamfunnet

  Ravneberg, Bodil (2015)
 • Lokale myndigheter og frivillige. Integrering av barn og unge med minoritetsbakgrunn til lokalsamfunnet.

  Ravneberg, Bodil (2015)
 • Boklansering: Fellesskap og forskjellighet.

  Loga, Jill, Ravneberg, Bodil (2014)
 • Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn.

  Ravneberg, Bodil (2014)
 • Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn

  Ødegård, Guro, Loga, Jill, Steen-Johnsen, Kari, Ravneberg, Bodil (2014)
 • Både myndigheter og frivillige må ta ansvar for integrasjon

  Ødegård, Guro, Steen-Johnsen, Kari, Loga, Jill, Ravneberg, Bodil (2014)
 • Hvordan integrerer vi oss?

  Ødegård, Guro, Steen-Johnsen, Kari, Loga, Jill, Ravneberg, Bodil (2014)
 • Equal access to education? The organization of supported education in Norway

  Ravneberg, Bodil (2013)
 • Lik tilgang til utdanning? Evaluering av Studier med Støtte

  Ravneberg, Bodil (2013)
 • Rekruttering av barn og unge med minoritetsbakgrunn til frivillige organisasjoner

  Ravneberg, Bodil (2013)
 • Forskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiv

  Berven, Nina, Ravneberg, Bodil (2012)
 • Evaluering av Studier med støtte. En rapport på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet

  Haugland, Siren, Ravneberg, Bodil, Ludvigsen, Kari, Lie, Stein Atle (2012)
 • Utredning om kompetansebehovet i helse- og sosialtjenestene samt kompetanseutfordringer i helse- og sosialfagene

  Ludvigsen, Kari, Ravneberg, Bodil (2012)
 • Assistive technology and disabling barriers revisited

  Ravneberg, Bodil (2012)
 • Deltakelse i frivillige organisasjoner -forutsetninger og effekter

  Ravneberg, Bodil (2012)
 • Usability and abandonment of assistive technology

  Ravneberg, Bodil (2012)
 • Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner - Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid

  Ødegård, Guro, Steen-Johnsen, Kari, Ravneberg, Bodil (2012)
 • Alexander Kwesi Kassah og Bente Lilljan Lind Kassah: Funksjonshemning. Sentrale ideer, modeller og debatter

  Ravneberg, Bodil (2011)
 • Assistive technology under the magnifying glass - what does the technology tell about disability, gender and identity?

  Ravneberg, Bodil (2011)
 • Hvilke erfaringer har vi? Hva virker og hva virker ikke?

  Ravneberg, Bodil (2011)
 • Mellom penger og pedagogikk. Om lærernes opplevelse av sykefravær i den videregående skolen

  Ravneberg, Bodil (2011)
 • Sivilt rusarbeid - mellom statlig styring og økende mangfold

  Bergsgard, Nils Asle, Fjær, Svanaug, Nødland, Svein Ingve, Ravneberg, Bodil (2010)
 • Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3

  Lundeberg, Ingrid Rindal, Mjåland, Kristian, Søvig, Karl Harald, Nilssen, Even, Ravneberg, Bodil (2010)
 • Tekniske hjelpemidler under lupen. Hva forteller de om funksjonshemming,kjønn og identitet?

  Ravneberg, Bodil (2010)
 • Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av lov om sosiale tjenester § 6-2, 6-2a og 6-3

  Ravneberg, Bodil (2010)
 • Sykefravær i den videregående skolen. Hvordan oppleves det av lærerne?

  Ravneberg, Bodil, Carlsen, Benedicte (2010)
 • Modeller endres - målsetninger består Rus-somatikk satsinger i Helse Vest

  Bergsgard, Nils Asle, Fjær, Svanaug, Lie, Terje, Ravneberg, Bodil (2009)
 • Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak. Delrapport.

  Bergsgard, Nils Asle, Fjær, Svanaug, Nødland, Svein Ingve, Ravneberg, Bodil, Thygesen, Janne (2009)
 • Kartlegging av mottakerne av den statlige ordningen til frivillige rustiltak - delrapport

  Bergsgard, Nils Atle, Fjær, Svanaug, Nodland, Svein ingve, Ravneberg, Bodil, Thygesen, Janne (2009)
 • De rette tekniske hjelpemidlene

  Ravneberg, Bodil (2009)
 • En analyse av hjelpemiddelformidlingssystemet

  Ravneberg, Bodil (2009)
 • Identity politics by design: users, markets and the public service provision for assistive technology in Norway

  Ravneberg, Bodil (2009)
 • Kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling

  Ravneberg, Bodil (2009)
 • The outside and inside in Norwegian and English prisons

  Baer, Leonard D., Ravneberg, Bodil (2008)
 • Rom for Refleksjon. Kirkens Bymisjons oppfølging av bostedsløse

  Breivik, Jan-Kåre, Ravneberg, Bodil (2008)
 • Rom for refleksjon. Kirkens Bymisjon og oppfølging av bostedsløse

  Breivik, Jan-Kåre, Ravneberg, Bodil (2008)
 • Respektabel hjemløshet? Kjønnede erfaringer fra samfunnets randsone

  Breivik, Jan-Kåre, Ravneberg, Bodil, Ludvigsen, Kari, Taksdal, Arnhild (2008)
 • Variasjoner i forebyggingspolitikk

  Ludvigsen, Kari, Stenvoll, Dag, Elvbakken, Kari Tove, Fjær, Svanaug, Ravneberg, Bodil (2008)
 • Den sosiale konstruksjonen av et tjenestefelt i velferdsstaten - teknisk hjelpemiddelformidling

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • Funksjonshemmede ønsker bedre design på hjelpemidler

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • Funktionshemmedes identitetspolitikk og offentlig tjenesteytelse

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • Julia Kristeva: Brev til presidenten. Om mennesker med funksjonshemning

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • Public Provision of Assistive Technology – Aesthetics, Design and Identity

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • Public Provision of Assistive Technology in a New Landscape

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • THE CONSTRUCTION OF THE "DULL" AND THE "BACKWARD" PUPIL WITHIN THE NORWEGIAN SCHOOL SYSTEM

  Ravneberg, Bodil (2008)
 • Rom for refleksjon. Kirkens Bymisjon og oppfølging av bostedsløse

  Ravneberg, Bodil, Breivik, Jan Kåre (2008)
 • Aesthetics and Design in Assistive Technology - a Neglected Issue

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • "En rullestol trenger ikke se ut som en traktor"

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Funksjonshemming som sosial konstruksjon

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Identity Politics by Design

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Institusjonelle og organisasjonsmessige betingelser for helsefremmende arbeid

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Møtet mellom personer med funksjonsnedsettelse og hjelpeapparatet

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Nyfilantropi - et korrektiv til offentlige prioriteringer?

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Styles, fashion and taste in assistive technology, does it matter? Services for wheelchair users and hard of hearing-people in the UK and Norway compared

  Ravneberg, Bodil (2007)
 • Rom for refleksjon

  Ravneberg, Bodil, Breivik, Jan-Kåre (2007)
 • Education policy, the Norwegian unitary school and the social construction of disability

  Froestad, Jan, Ravneberg, Bodil (2006)
 • Assistive Technology in Norway and England: Functionality, Aesthetics, Design and Identification

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Det selvforvaltende individet og ny-filantropiske strømninger i sosialt arbeid

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Funksjonshemmedes identitetspolitikk og offentlig tjenesteyting i et nytt landskap

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Hearwear and Rollwear. Om design og estetikk i teknisk hjelpemiddelformidling

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Identitet og funksjonshemming - om design og estetikk i teknisk hjelpemiddelformidling

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Offentlig helsepolitikk, om samordning og samarbeid mellom etater og sektorer i kommune og stat

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Omsorgens skiftende ideologier og sosialpolitisk fundering

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Utdanningspolitikk, enhetsskolen og den sosiale konstruksjonen av funksjonshemming

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • Velferdsstatens historiske og ideologiske grunnlag

  Ravneberg, Bodil (2006)
 • På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger

  Taksdal, Arnhild, Breivik, Jan-Kåre, Ravneberg, Bodil, Ludvigsen, Kari (2006)
 • Fra heldøgnsklient til bostedsløs?

  Breivik, Jan-Kåre, Ludvigsen, Kari, Ravneberg, Bodil (2005)
 • Prevention Policy and propaganda in Norway - The promotion of Physical Activity from the 1930s to the 1960s and Anti-Smoking Campaignes in the 1970s

  Elvbakken, Kari Tove, Ravneberg, Bodil, Stenvoll, Dag (2005)
 • Dannelse eller disiplinering.Selvforvaltningsstrategier hos elever i fengsel

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • De som er annerledes

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Fysisk aktivitet som forebyggingspolitikk

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Identity Politics among Disabled People and Public Services in a New Landscape

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Promotion of physical activity 1930-1960

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Tekniske hjelpemidler: funksjon, estetikk, design og identifikasjon

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • The Rehabilitation Technology Market in Norway and England: Functionality, Aesthetics, Design and Identification

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Transporttjenesten for funksjonshemmede

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Universitetsfengsel - er det en god idé?

  Ravneberg, Bodil (2005)
 • Funksjonshemmede, identitet og tjenesteyting i et nytt landskap

  Ravneberg, Bodil, Breivik, Jan-Kåre (2005)
 • Hemming som haldning

  Ravneberg, Bodil, Breivik, Jan-Kåre (2005)
 • Hva er funksjonshemming

  Ravneberg, Bodil, Solvang, Per (2005)
 • Evaluering av forsøksordning med kvalifiseringsstønad i "Prosjekt Amalie"

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Forskning og prinsipper for forskning, fordeler og ulemper ved et universitetsfengsel

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • How the profession in special education handled the introduction of integration policy reforms in the 1970s

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Undervisning og opplæring i det moderne fengslet. Dannende eller disiplinerende?

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Universitetsfengsel kan gje betre fangeomsorg

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Økonomiske insentiv i arbeidslinjen, virker det? Evaluering av forsøksordning med kvalifiseringsstønad i "Prosjekt Amalie" i Åsane

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Økonomiske insentiv i arbeidslinjen, virker det? Evaluering av forsøksordning med kvalifiseringsstønad i "Prosjekt Amalie" i Åsane

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Alexander Kwesi Kassah og Bente Lilljan Lind Kassah: Funksjonshemning. Sentrale ideer, modeller og debatter

  Ravneberg, Bodil (2004)
 • Byråkrat, sosialarbeider eller innovatør? Organiseringens betydning for utvikling av yrkesroller i sosialtjenesten

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil (2003)
 • Organisering i spenningsfeltet mellom forvaltning og tiltak på sosialkontoret

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil (2003)
 • Service Provision for an Independent Life

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil, Solvang, Per (2003)
 • Spesisalpedagogene og velferdsstaten

  Ravneberg, Bodil (2003)
 • Undervisning og opplæring i det moderne fengsel. Dannende eller disiplinerende? En undersøkelse av fengselsundervisningen i Bergen og Oslo fengsel

  Ravneberg, Bodil (2003)
 • Undervisning og opplæring i det moderne fengslet. Dannelse eller disiplinering?

  Ravneberg, Bodil (2003)
 • Hensiktsmesige og brukerfokuserte arbeidsprosesser på sosialkontor

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil (2002)
 • Organiseringens betydning for tiltaksarbeidet i sosialtjenesten

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil (2002)
 • The Modern Prison, from Rehabilitation to Control and Therapy

  Ravneberg, Bodil (2002)
 • Undervisning og opplæring i det moderne fengsel: danning eller disiplinering?

  Ravneberg, Bodil (2002)
 • Hensiktsmessige og brukerfokuserte arbeidsprosesser på sosialkontor

  Ravneberg, Bodil, Helgøy, Ingrid (2002)
 • Selvbestemt dagligliv for bevegelseshemmede?

  Solvang, Per, Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil (2002)
 • Normalskolen for normaleleven

  Ravneberg, Bodil (2001)
 • Skolens funksjon i fengslet, disiplinering eller dannelse?

  Ravneberg, Bodil (2001)
 • Spesialpedagogisk yrkesutvikling og løsningen av enhetsskolespørsmålet

  Ravneberg, Bodil (2001)
 • Funksjonshemmede, deres hjelpere og byråkratiets ubehageligheter

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil, Solvang, Per (2000)
 • The construction of independence in service relations

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil, Solvang, Per (2000)
 • Tjenesteyting for et selvbestemt dagligliv? Funksjonshemmede mellom individuell frihet, faglig vurdering og byråkratisk regulering

  Helgøy, Ingrid, Ravneberg, Bodil, Solvang, Per, Lundeberg, Ingrid Rindal (2000)
 • Grensebarna i skolen

  Ravneberg, Bodil (2000)
 • Nødsarbeid, hjelp til selvhjelp, forkynnelse eller sosialpolitisk likestilling?

  Ravneberg, Bodil (2000)
 • Skolens funksjon i fengslet - dannelse eller disiplinering?

  Ravneberg, Bodil (2000)
 • Sosial kapital - bridging og bonding

  Ravneberg, Bodil Elise (2000)
 • Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser

  Ravneberg, Bodil (1999)
 • Profesjonalisering og grensedragningsprosesser

  Ravneberg, Bodil (1999)
 • Normalitetsdiskurser og profesjonaliseringsprosesser. En studie av den spesialpedagogiske yrkesutvikling 1880-1990

  Ravneberg, Bodil (1999)
 • Fra utbygging av tiltak til oppbygging av kompetanse. Etablering av Statens Spesiallærerskole i et komparativt perspektiv

  Ravneberg, Bodil (1998)
 • Sosial konstruktivisme og definisjoner av handikap

  Ravneberg, Bodil (1997)
 • Funksjonshemmedes organisasjoner og personlig assistanse: Skandinaviske utviklingstrekk

  Ravneberg, Bodil, Solvang, Per (1995)