Arbeids- og kompetanseområde

Fagfeltet mitt er norsk språk og språkbruk, språkleg variasjon og endring, språkhistorie, norsk som andrespråk, skriving og språkutvikling. Eg underviser i språklege emne i grunnskulelærarutdanninga. Eg har doktorgrad i norskdidaktikk, innanfor fagfelta sosiolingvistikk og norsk som andrespråk.

Underviser i

 • Eg underviser i språklege emne i norskfaget i GLU-utdanninga og i vidareutdanning av lærarar.

Forskar på

 • Eg forskar på språk og språkbruk i didaktisk samanheng. Phd.-prosjektet mitt handlar om lærar sine språklege praksisar i innføringsklassar, eller meir presist korleis lærarar tilpassar det norske, munnlege språket sitt i møte med elevar som har norsk som sitt andrespråk, og kvifor desse tilpassingane skjer.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita (2022)
 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita, Bukve, Trude (2022)
 • Dialektbruk i nynorskopplæringa? Eksempel frå eit ph.d.-prosjekt, innleiing til samtale

  Høyland, Brita (2021)
 • "Er eg kritisk nok?" Refleksivitet i didaktisk forsking.

  Høyland, Brita (2021)
 • Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar. Ein studie av variasjon og refleksjon

  Høyland, Brita (2021)
 • Lærarspråk i norsk som andrespråk når nynorsk er opplæringsspråket

  Høyland, Brita (2021)
 • Presentasjon av ph.d.-prosjektet "Lærarars talespråklege praksisar i møte med andrespråkselevar"

  Høyland, Brita (2021)
 • Talemålsvariasjon i andrespråksundervisning, kva kan forma korleis lærarar snakkar?

  Høyland, Brita (2020)
 • Bruk av videostimulert refleksjon i intervju

  Høyland, Brita (2019)
 • Talemålsvariasjon i andrespråksundervisning

  Høyland, Brita (2019)
 • Videostimulert refleksjon i intervju i ph.d.-prosjektet "Lærarars språklege praksisar i møte med andrespråkselevar"

  Høyland, Brita (2019)
 • Lærarspråk i møte med andrespråkselevar. Ein sosiolingvistisk studie av variasjon i lærarens språklege praksisar.

  Høyland, Brita (2018)
 • Lærarspråk i møte med andrespråkselevar. Kvifor og korleis forska på dette?

  Høyland, Brita (2018)
 • Lærarspråk i samtale med andrespråkselevar, ein studie av variasjon.

  Høyland, Brita (2018)
 • Refleksivitet i eit forskingsprosjekt - eit artikkelutkast

  Høyland, Brita (2018)
 • Samtalen - eit mål i seg sjølv

  Høyland, Brita (2018)
 • Kvifor snakkar læraren sånn? Om vitskapsteoretiske og forskingsetiske perspektiv på samtalen mellom lærar og andrespråkselev.

  Brita, Høyland (2017)
 • Den disiplinerte, subjektive forskaren

  Høyland, Brita (2017)
 • Teacher talk in Norwegian second language classrooms. A study of classroom conversation between teacher and second language learners, focusing on the teacher's accommodation in the conversations.

  Høyland, Brita (2017)
 • Danningsperspektiv på samtalen i fleirkulturelle klasserom, med vekt på læraren sine språklege tilpassingar.

  Brita, Høyland (2016)
 • Læraren sine språklege tilpassingar i samtale med fleirspråklege elevar. Danningsperspektiv på samtalen i fleirkulturelle klasserom.

  Brita, Høyland (2016)
 • Samtalar i skulen, med vekt på læraren si språklege tilpassing i samtale med tospråklege elevar

  Brita, Høyland (2016)
 • "Stolt og sta". Nynorsk som hovudmål, men kva med studietida?

  Brita, Høyland (2016)
 • Analyse av studenttekst

  Brita, Høyland (2007)
 • Barns språkutvikling. Fokus på det munnlege språket: uttale, grammatikk, innhald og bruk

  Brita, Høyland (2007)
 • Drøfting av uttaleundervisning

  Brita, Høyland (2007)
 • Norsk i Etiopia. Ein studie av språklege strategiar ved den norske skulen i Addis Abeba

  Brita, Høyland (2000)
 • Planar for avhandlinga om "misjonærbarndialekten" i Addis Abeba

  Brita, Høyland (1999)
 • Talemålsutvikling hjå norske barn på den nordiske skulen i Addis Abeba

  Brita, Høyland (1999)